Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (08/02/2016)

Escoltar

Junta de Govern Local (08/02/2016)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: dilluns 8 de febrer de 2016
Hora: 14.30h hores
Lloc: Sala dels Lleons de l'Ajuntament

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 25 de gener de 2016

2 DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Interposició d'accions judicials per a la recuperació de la possessió del primer pis de l'edifici annex al Palau d'Esports Josep Mora.

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de suport a l’òrgan interventor en els treballs d’auditoria i informes econòmic financers, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de manteniment dels aparells elevadors en edificis municipals de l’Ajuntament de Mataró, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.

6 Iniciar un procediment negociat sense publicitat per a l'adjudicació dels lots 1 i 2 del contracte de subministrament de material pirotècnic.

7 Modificació del pressupost de licitació del servei de neteja de zones verdes i manteniment d’exterior d’equipaments.

8 Aprovar l’adjudicació del servei de renovació de la infraestructura d’emmagatzematge d’aplicacions i serveis TIC crítics de l’Ajuntament de Mataró.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

9 Proposta per deixar sense efecte acord de la Junta de Govern Local de 25 de gener de 2016 i rectificació de l’acord de la Junta del Govern Local de 2 de març de 2015.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

-Urbanisme-

10 Aprovació inicial del compte de liquidació definitiva del projecte de reparcel•lació de la UA-72 “Can Quirze”.

PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor