Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (14/11/2016)

Escoltar

Junta de Govern Local (14/11/2016)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: dilluns 14 de nvoembre del 2016;

Hora: a les 14:30 hores;

Lloc: a la Sala dels Lleons de l'Ajuntament;
 

l'ordre del dia serà el següent:

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 28 d’octubre de 2016. 


2. Despatx oficial

CIM Àrea de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica.

Direcció de serveis econòmics.

Serveis de gestió econòmica.

3. Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2016.


Servei de Compres i Contractacions

4 Aprovar l’adjudicació del servei de control de qualitat del contracte de recollida de residus, neteja viària i neteja de platges i de gestió de deixalleries. Exp. 121/2016.


Secretaria general

5. Donar-se per assabentada de la interlocutòria núm. 142/16 de data 8 de juliol, dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona, recaiguda en el procediment ordinari núm. 217/15, interposat per Unipost, SA."

CIM Àrea de Gestió de l'Espai Públic


Servei d’Equipaments Municipals

6. Aprovació del Projecte modificat de cobriment de la pista poliesportiva del Casal de Joves (Pl. Espanya).


Servei d’Espais Públics

7. Aprovar inicialment el “projecte d’execució urgent de renovació o sanejament de suports de l’enllumenat públic de Mataró”.


Precs i Preguntes


Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.


ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL


-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic-

8. Aprovar la imposició de sancions a J.M.A.P. per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

9. Aprovar la imposició de sancions a D.V.D. per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.


-Servei de Relacions Institucionals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-

10. Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per SCG.

11. Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per ESM.
.