Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (28/11/2016)

Escoltar

Junta de Govern Local (28/11/2016)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
8584/2016 de 24 de novembre
Assumpte: Ordre del dia de la Junta de Govern Local sessió 28 de noviembre de 2016
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 28 de novembre, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 14 de noviembre de 2016.


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA


DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del servei d’atenció social i menjador del Centre d’acollida municipal. (Exp. 237/2016).

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, de la gestió integral de la xarxa de casals municipals de la gent gran.. (Exp. 234/2016).


5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment negociat del subministrament de sis equips multifuncionals i el seu manteniment, i la seva adjudicació a Ute Ricoh España, SAU - Sistemas Digitales de Catalunya, SL. (Exp. 221/2016).

6 Adjudicar el servei de gestió de les deixalleries municipals de Mataró, a favor de L’Arca del Maresme empresa d’inserció, SLL. (Exp. 150/2016).


CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL

-Igualtat i Ciutadania-

7 Aprovar la pròrroga de la vigència del Pla Jove x Mataró 2013-2016

8 Aprovar la pròrroga de la vigència del II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2013-2016


CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC


-Servei d’equipaments municipals-

9 Aprovar inicialment el “Projecte executiu del nou tancament perimetral de la zona esportiva municipal de Cerdanyola”.


-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació-

10 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 226/2016, de 13 de juny, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 45/2016-A, contra la resolució de 30 de novembre de 2015.

11 Donar compliment al contingut de la sentència de 31 d’octubre de 2016, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 129/2016D


PRECS I PREGUNTES


Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.


ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL


-Servei de Relacions Institucionals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-

12 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per LGD (exp. 535/2016).


13 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JPC (exp. 552/2016).

14 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per CARL (exp. 565/2016).

 


L'Alcalde
David Bote Paz En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor