Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari (03/03/2016)

Escoltar

Ple Municipal Ordinari (03/03/2016)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret
1613/2016 de 29 de febrer
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 3 de març de 2016
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 de març de 2016, a les 19 hores, al Saló de sessions de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Prendre coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Xavier Caravaca Dominguez a l'Acta de Regidor d'aquest Ajuntament.

2         Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 4 de febrer de 2016.

3         DESPATX OFICIAL


JUNTA DE PORTAVEUS

3.1       Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 29-2-2016, presentada pel grup municipal Socialista de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre.

3.2       Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 29-2-2016, presentada pel grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUIA contra la criminalització del dret de vaga i per la derogació de l’article 315.3 del Codi Penal.

3.3       Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 29-2-2016, presentada pel grup municipal de Convergència i Unió de rebuig a la suspensió de la Conselleria d’Afers Exteriors.

3.4       Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 29-2-2016, presentada pels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres i la Candidatura d’Unitat Popular relativa al servei de rodalies de Catalunya.

DICTAMENS

Alcaldia

        Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1192/2016 de 15 de febrer, de designar vocal pel grup municipal de Plataforma per Catalunya en la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme

COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ

5         Aprovació inicial modificació articles 8 i 9 dels estatuts de l’EPE Mataró Audiovisual
 

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Direcció de Serveis Econòmics

Servei de Gestió Econòmica

6         Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, corresponent al quart trimestre de l’exercici 2015.

7         Seguiment del Pla d’Ajust. 4t trimestre de 2015

8         Desafectació, del servei públic escolar, de la finca situada a la plaça de Cuba núm. 9-10 que havia acollit l’antic CEIP Angeleta Ferrer.

        Autoritzar a la Societat Aigües de Mataró SA, a concertar una operació de crèdit a llarg termini, per un import màxim de 2.000.000,00 €, amb destí a finançar les inversions previstes en el Pressupost 2016.


Direcció de Recursos Humans


10        Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per JVE


11        Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per ATH


12        Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per MDM


13        Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per GMR.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

Urbanisme


14        Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació de Reajustament d’equipaments i zones verdes av. CorregimentCIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES15        Ratificar les modificacions dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, en els termes que van ser publicades al DOGC núm. 6929 de 6-8-2015 

Direcció De Cultura

16        Nomenar en representació del grup municipal d’ICV-EUiA vocal suplent de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de Mataró.

17        Aprovar la separació de l’Ajuntament de Mataró del Consorci de la Xarxa de Teatres Públics de Catalunya 


CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació

18        Estimar parcialment el recurs de reposició interposat pel senyor F. X. C. P. i reduir l’import de la liquidació emesa de 300,51 € a 200,51 €. (Expedient 867/14).

19        Imposar a M. C. M. E. sancions en matèria de gossos perillosos. (Expedient 635/15)

20        Estimar parcialment les al•legacions formulades per A. E. M. D., i imposar sancions en matèria de gossos perillosos. (Expedient 385/15)

21        Imposar a B. H sancions en matèria de gossos perillosos. (Expedient 634/15)


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL


PROPOSTES DE RESOLUCIÓ


22        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUIA per declarar la ciutat de Mataró “zona lliure de paradisos fiscals”.

23        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre un Pla de xoc d’ajudes socials.

24        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres sobre algunes mesures de suport a les petites i mitjanes empreses i contra la morositat.


25        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els atropellaments a vianants a la nostra ciutat.

26        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía demanant s’iniciï contactes amb institucions de la ciutat de Sligo per establir relacions d’agermanament.


27        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular pel re-aprofitament dels aliments excedents dels menjadors escolars, supermercats i establiments de restauració de Mataró.


PRECS I PREGUNTES

 
28        Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre els talls de llum a les famílies en una situació de vulnerabilitat.
 
29        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre una festa al Polígon de Mata-Rocafonda la matinada del 20 al 21 de febrer.
 
30        Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per a la col•laboració entre la marca Collits a Casa i la Xarxa de Productes de la Terra Maresme.
 
31        Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres en relació a les informacions que han aparegut en premsa respecte a la instal•lació a Mataró del Corte Inglés.
 
32        Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres en commemoració d’un nou aniversari de l’afusellament de l’alcalde de Mataró que fou Josep Abril.
 
33        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la contaminació atmosfèrica.
 
34        Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres sobre el Plec de Condicions per a l’explotació dels serveis de temporada a les platges del Callao i de Sant Simó.
 
35        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre “el gir al model policial” i l’obscurantisme del govern municipal a la seva aplicació.
 
36        Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre segregació del carril bici i la zona de vianants a la Via Europa.
 
37        Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre la instal•lació d’una barana de protecció a l’avingunda del port.
 
38        Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres sobre la instal•lació de tanques de seguretat a la trama urbana de la via del tren.
  

L'Alcalde
David Bote Paz
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor