Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari d'abril (07/04/2016)

Escoltar

Ple municipal ordinari d'abril (07/04/2016)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: dijous 7 d'abril de 2016
Hora: 19.00h
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

DECRET
2507/2016 de 4 d'abril
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 7 d’abril de 2016
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 7 d’abril de 2016, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: extraordinària de 16-2-2016 i ordinària de 3-3-2016.

2 Presa de possessió de la Sra. Maria José González Sánchez com a nova regidora de l'Ajuntament de Mataró.

3 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

3.1 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 4-4-2016, presentada pel grup municipal VOLEMataró de rebuig al nou model universitari de graus anomenat “3+2”.

3.2 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 4-4-2016, sobre refugiats.

3.3 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 4-4-2016, presentada pels grups municipals de la Candidatura d’Unitat Popular i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per rebutjar el feixisme i reivindicar la Memòria Democràtica.

3.4 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 4-4-2016, presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES de suport a les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i de rebuig a la gestió estatal dels Fons procedents del 0,7% de l’IRPF.

3.5 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 4-4-2016, presentada pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya de condemna i solidaritat pels atemptats a Bruseles.

3.6 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 4-4-2016, presentada per tots els grups municipals amb motiu de l’adhesió a la Declaració de Sant Sadurní d’Anoia per la renovació del compromís local pel Desenvolupament Sostenible i la lluita contra el canvi climàtic cap el 2030.

DICTAMENS

Alcaldia

4 Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1998/2016 de 14 de març, canvi representant del grup municipal de C’s a la Mesa de Contractació.

5 Donar compte Decret d’Alcaldia núm. 2459/2016 d’1 d’abril, de modificació retribució regidor de la Corporació

6 Aprovació canvi representant del grup municipal de C’s al Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual.

7 Aprovació canvi representant del grup municipal de C’s a la Fundació Privada Unió de Cooperadors.

8 Aprovació canvi representant del grup municipal de C’s a les Comissions Informatives Municipals.

9 Aprovació delegacions de competències a la Junta de Govern Local.


CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

10 Creació de la Comissió Especial de Bon Govern, Ètica i Transparència.


Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica

11 Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1616/2016 de 29 de febrer, d’aprovació de la Liquidació Pressupostària de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2015

 
Servei de Compres i Contractacions

12 Ratificar el Decret d’Alcaldia 2278/2016 de 23 de març, pel qual s’acorda la pròrroga del contracte per a la gestió, en règim de concessió, del servei públic de recollida i acollida d’animals domèstics (exp. 169/2009)


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
Urbanisme

13 Aprovació inicial segona del Reglament del registre de sol•licitants d’habitatge amb protecció oficial de Mataró.

14 Aprovació provisional del Pla especial urbanístic de la masia Can Carandini


CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

15 Ratificar el Decret d’Alcaldia 1896/2016 de 10 de març d’aprovació del conveni de col•laboració entre la Direcció de Cultura, la Direcció de Promoció Econòmica, la Comissió de Setmana Santa de Mataró i Armats de Mataró per l’organització dels actes de la Setmana Santa 2016.

16 Ratificar el Decret d’Alcaldia 1898/2016 de 10 de març d’aprovació del conveni de col•laboració entre l’ajuntament de Mataró i el Foment Mataroní.

17 Ratificar el Decret d’Alcaldia 2091/2016 de 16 de març d’aprovació del conveni de col•laboració entre l’ajuntament de Mataró i la Volta Ciclista a Catalunya.


Direcció De Cultura

18 Nomenament representant del grup municipal del Partit Popular com a vocal suplent a la Comissió del Nomenclàtor de Mataró.

19 Inclusió i modificació de vials al nomenclàtor de la ciutat.

20 Modificació estatuts Consorci Transversal.


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

21 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres relativa a la municipalització dels serveis públics.

22 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal VOLEMataró sobre la situació actual de Síria i la retirada de la bandera europea a l’Ajuntament.
PRECS I PREGUNTES

23 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les infraccions d’aparcament a determinades zones de la nostra ciutat.

24 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les entitats que formen part del Consell d’Igualtat d’Oportunitats homes-dones de Mataró.

25 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres sobre l’estat de les instal•lacions on es realitzaven exàmens teòrics de conduir, i els seus voltants.

26 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres sobre la retribució per objectius trimestral del contracte de la neteja.

27 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre el Port de Mataró.

28 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per donar suport i informar als centres educatius i les famílies que vulguin exercir la insubmissió a les proves de diagnòstic de 3r i 6è de Primària.

29 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre l’idioma de les instruccions dels desfibril•ladors externs automàtics DEA’s.que es compraran dintre el projecte anomenat “Mataró ciutat cardio protegida”.

30 Prec que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per tal que el govern municipal manifesti el seu rebuig a la realització de les proves previstes a tots els escolars de 3r i 6+e de primària pel present mes d’abril i una vegada més el seu rebuig a la LOMCE.

31 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’enquesta de qualitat del Mataró Bus.

32 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre l’Accessibilitat Universal Municipal.

33 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía demanant que s’iniciï contactes amb les institucions de Sligo (Irlanda).

34 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES relativa a la creació d’una Comissió de Comunicació.


L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor