Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de febrer (04/02/2016)

Escoltar

Ple municipal ordinari de febrer (04/02/2016)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: dijous 3 de febrer de 2016
Hora: 19.00h
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial

DECRET
773/2016 d'1 de febrer
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 4 de febrer de 2016
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 4 de febrer de 2016, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessió extraordinària de 22-12-2015 i ordinària de 14-01-2016.

2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 1-2-2016, presentada pels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya-MÉS i Convergència i Unió d’adhesió al Manifest local per a l’habitatge digne i contra la pobresa energètica.

2.2 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 1-2-2016, presentada pel grup municipal Socialista per rebutjar l’acord marc del servei de menjador en centres públics de titularitat del Departament d’ensenyament dels nivells obligatoris i/o segon cicle d’educació infantil.

2.3 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 1-2-2016, presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per fer front a l’assetjament i a les violències masclistes envers les dones que es dediquen a l’acció política.

2.4 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 1-2-2016, presentada pel grup municipal de VOLEMataró per sumar-se a la Llei 25 que es presenta al Congrés dels Diputats.

DICTAMENS

Alcaldia

3 Ratificar Decret d’Alcaldia núm. 9303/2015 de 10 de desembre, de designació Presidenta de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.

4 Designar representants de l’ajuntament de Mataró en la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.

5 Aprovació designar representants de l’ajuntament de Mataró en diferents organismes i entitats.

6 Aprovació nomenament membres Consell d’Administració de l’EPE Parc Tecnocampus Mataró.

7 Donar compte del Decret d’Alcaldia núm.771/2016 d’1 de febrer, de modificació del Decret de delegació de competències a regidors delegats.

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica

8 Declaració d'inici dels efectes de la concessió demanial de l’ús privatiu del subsòl del terreny municipal situat a la zona verda de la UA-53 “El Verdet” per a la construcció i explotació d’un aparcament i aprovació de les tarifes màximes a aplicar, a proposta de PUMSA.

Servei de Secretaria General

9 Ratificar el decret d’alcaldia que desisteix del recurs contenciós administratiu interposat contra la resolució de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica y Local de 17 de juliol de 2015, pel qual s’aprova la liquidació definitiva per un import d’ 1.327.480,20 euros de la participació de l’Ajuntament de Mataró en els tributs de l’Estat corresponent a l’exercici 2013.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
Urbanisme

10 Aprovació provisional Pla Especial de CA L’IBORRA.

Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

11 Aprovació del Pla d’usos i serveis de temporada de les platges de Mataró per l’any 2016.

12 Aprovació definitiva de la modificació de la Disposició Transitòria única de l’Ordenança Municipal sobre les activitats on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual, publicada al BOPB de 07.02.2012.

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació

13 Imposar una sanció de 2.404,05 euros a P.R.P., per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b , una sanció de 400,00 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b, una sanció de 600 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.b i una sanció de 200,51 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 816/2015).

14 Imposar una sanció de 2.404,05 euros a O.H.G., per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b , una sanció de 400,00 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b i una sanció de 200,51 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 818/2015).

15 Imposar una sanció de 2.404,05 euros a A.R., per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b i una sanció de 400,51 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 819/2015).

16 Imposar una sanció de 2.404,05 euros a J.D.C., per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b , una sanció de 500,00 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b i una sanció de 400,51 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 823/2015).

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la creació d’un Consell Municipal sobre el benestar animal.

18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía demanant la retirada en les plaques commemoratives que es troben a la vista dels ciutadans en edificis i instal•lacions de la nostra ciutat amb el títol de MOLT HONORABLE al Sr. Jordi Pujol i Soley.

19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per tal que l’ajuntament de Mataró comenci a treballar en el Pla Estratègic d’Acció Social 2016-2026.

20 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de la Candidatura d’Unitat Popular, de VOLEMataró i d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUIA sobre la planificació escolar a Mataró pel curs escolar 2016-2017.

PRECS I PREGUNTES

21 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les queixes dels propietaris de locals de Pla d’en Boet.

22 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la senyalització als parcs i places.

23 Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre la manca d’un espai diferenciat a la platja de Mataró per a què persones amb diversitat funcional puguin gaudir a l’estiu de les platges.

24 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES relatiu al parc de pisos buits propietat d’entitats bancàries.

25 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES relativa a la realització dels patrocinis de la passada Festa al Cel.

26 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía sobre la ubicació del nou Centre de Repartiment d’Aliments.

27 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les irregularitats recollides a l’informe de l’Oficina Antifrau sobre la construcció i el sobrecost de l’edifici del Rengle.

28 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía sobre la presència de la Policia Local en les entrades i sortides dels col•legis de la nostra ciutat.

29 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre les irregularitats en l’adjudicació i execució de l’edifici El Rengle.

30 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè l’ajuntament de Mataró s’adhereixi a la Mostra Literària del Maresme.

31 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES relativa a l’obligatorietat de mantenir un cens de gossos, gats i fures.


L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe, 
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor