Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de maig (05/05/2016)

Escoltar

Ple municipal ordinari de maig (05/05/2016)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
3315/2016 de 2 de maig
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 5 de maig de 2016
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 5 de maig de 2016, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària de 7-4-2016 i extraordinària de 13-4-2016.


2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

 

2.1 Donar compte de la Moció aprovada per la Junta de Portaveus de data 2-5-2016 de suport a l’activitat industrial a la planta de Procter and Gamble a Mataró.

2.2 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 2-5-2016, presentada pel grup municipal Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per exigir que es garanteixi l’atenció sanitària gratuïta i universal a Catalunya i la derogació del Reial Decret-Llei 16/2012 de “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”.

2.3 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 2-5-2016 presentada pels grups municipals de la Candidatura d’Unitat Popular i d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres de suport als ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional i al dret a decidir.

2.4 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 2-5-2016 presentada pel grup municipal de Convergència i Unió de rebuig a la suspensió de la reforma de la Llei Catalana de l’exercici de les professions de l’esport.

 


DICTAMENS

Alcaldia

3 Aprovació nomenament patrons a la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.

4 Modificació del règim de retribucions/permisos dels regidors i de les assignacions a grups municipals.

 

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica

5 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el Ministeri al juny del 2012, corresponent al primer trimestre de l’exercici 2016.

6 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, corresponent al primer trimestre de l’exercici 2016.


Servei d’Ingressos

7 Aprovació de l'acord de modificació de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona de les facultats de recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

8 Aprovació de la modificació dels preus públics d'Ensenyament per al curs 2016-2017.


Servei de Compres i Contractacions

9 Autoritzar la subrogació del contracte de concessió de l’aparcament soterrani de la plaça Tomás y Valiente per part de l’empresa Mutuapark, SL a l’empresa Acvil Aparcamientos, SLU.

10 Aprovació de la signatura d’un acord amb l’empresa NUSCAMPS, SL, concessionària de la construcció, gestió i explotació del servei públic de la zona esportiva municipal de "El Sorrall".

 


Direcció de Recursos Humans

11 Modificació de l’art. 25.2 de l’acord de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró.

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

12 Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació sector Carretera de Cirera


Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

13 Aprovació inicial (2º) de l’Ordenança d’Intervenció Municipal d’Activitats

 

CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Direcció de Cultura

14 Inclusió i modificació de vials al nomenclàtor de la ciutat.

Direcció d’Ensenyament

15 Aprovació de la Modificació del Reglament del Consell Escolar Municipal.


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

16 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres per un model d’oci participatiu i lliure de sexisme.

17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la bretxa digital a Mataró.

18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió de suport a la Marxa Som a Mataró.

19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en defensa de la cooficialitat de les llengües en Catalunya i de reconeixement de la seva pluralitat lingüística.

20 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya pel foment de la conciliació familiar en l’àmbit laboral.

21 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per subvencionar activitats de casal infantil i juvenil de vacances d’estiu per a infants amb necessitats educatives especials.


PRECS I PREGUNTES

22 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres relativa al pagament dels impostos de l’ajuntament de Mataró a través de l’Agència Tributària Catalana.

23 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres sobre la fase final del campionat d’Espanya Sub-16 de Futsal.

24 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per impulsar l’elaboració d’un Protocol de conscienciació i actuació contra espècies de flora i fauna catalogades com a invasores.

25 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre parada d’autobús ubicada a l’Hospital de Mataró.

26 Prec que presenten els grups municipals de VOLEMataro, d’ICV-EUiA i d’ERC-Moviment d'Esquerres, sobre l’estudi de la possible municipalització de la zona blava, aprofitant la propera finalització del contracte actual i millorant la situació laboral actual dels inspectors.

27 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres relativa a l’afectació a la ciutat derivada de l’anulació de les Lleis Catalanes de Comerç. i Desnonaments.

28 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per a què es posin en les millors condicions els accessos a les nostres platges per la propera temporada de bany.

29 Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa en relació a la gestió de la zona blava per part de l’empresa concessionària Eysa.

30 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre les plaques dels noms dels carrers.

31 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre els cursos de català.

32 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre els actes culturals i activitats que es realitzaran per aquest Ajuntament durant l’any 2016, any que es commemora el 400 aniversari de la mort de l’il.lustre escriptor Miguel de Cervantes Saavedra.

33 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre la proliferació de rates per la zona del Passeig Marítim de Mataró.

 


L'Alcalde
David Bote Paz En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor