Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari del mes de setembre (08/09/2016)

Escoltar

Ple municipal ordinari del mes de setembre (08/09/2016)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
6338/2016 de 5 de setembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 8 de setembre de 2016
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 8 de setembre de 2016, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 7 de juliol de 2016.


2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

 

2.1 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 5-9-2016, presentada pels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUIA i Socialista per condemnar el cop d’estat feixista del 18 de juliol de 1936.

2.2 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 5-9-2016, presentada pel grup municipal de VOLEMataró per exigir el final de les altes mèdiques injustificades i per reivindicar el dret de les persones a emmalaltir amb dignitat.


DICTAMENS

Alcaldia

3 Ratificar Decret d'Alcaldia 5511/2016 de 13 de juliol, de Festes Locals per a l'any 2017.

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica

4 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, corresponent al segon trimestre de l’exercici 2016.

5 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el Ministeri al juny del 2012, corresponent al segon trimestre de l’exercici 2016.


Direcció de Recursos Humans

6 Aprovar la modificació del article 9 de Text únic de les condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró i l’article 8 del Text únic de l’acord de condicions de personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró.


Servei de Compres i Contractacions

7 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran l’adjudicació de la concessió demanial de l’ús privatiu d’una parcel•la de propietat municipal, situada a Mataró al polígon 6 parcel•la 90, per destinar-la a producció agrícola.


Direcció Ocupació i Promoció Econòmica

8 Licitació de la concessió administrativa de la parada núm. 19 del mercat municipal de la Plaça de Cuba.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

9 Aprovació Text refós del Pla de millora urbana per a la flexibilització de volums i usos a la qualificació 3b31hpo/E del c. Churruca

10 Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora del procediment sobre verificació d’habitatges buits.

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
Policia Local

11 Donar-se per assabentat de l’Acord adoptat per la Junta Local de Seguretat, celebrada el 22 de juliol de 2016, de l’aprovació del Pla Local de Seguretat de Mataró 2016-2019.

 

CIM ESPECIAL DE BON GOVERN, ÈTICA I TRANSPARÈNCIA

12 Adhesió al codi ètic de la Generalitat per a convocatòries de subvencions.

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

13 Proposta de Resolució que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per tal que l’Ajuntament contracti els seus serveis energètics amb la cooperativa Som Energia.

14 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres per reactivar el projecte d’enderroc de l’edifici aïllat a la Ronda O’Donnell (antiga seu de Pintures Civit, SL).

15 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per tal de facilitar l’obertura de patis escolars fora de l’horari lectiu per al seu ús ciutadà.

16 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per uns pressupostos participatius.

17 Proposta de Resolució que presenta la regidora no adscrita per a il•luminar el carrer del Port de Mataró (la passarel•la superior).

 

PRECS I PREGUNTES

18 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre les mesures i el seguiment que està realitzant l’Ajuntament envers la crisi sanitària causada per enterovirus.

19 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres sobre el desplegament de la Fibra Òptica a Mataró.

20 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre els actes insitucionals i activitats que es realitzaran per aquest ajuntament el dia de la Hispanitat el proper 12 d’octubre d’aquest any.

21 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres sobre la darrera ampliació de la flota de Mataró-Bus.

22 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per donar suport al Correllengua 2016.

23 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les investigacions del sobrecost de l’edifici del Rengle

24 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’estat de les façanes de locals buits a la nostra ciutat.

25 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la publicitat sexista de l’Oficina de Turisme de Mataró.

26 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre l’exposició de fruites i verdures al carrer per part d’alguns establiments comercials.

27 Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre l’empresa Mataró Bus.

28 Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre la situació de l’estudi de la zona blava i la seva possible Municipalització.

29 Prec que presenta la regidora no adscrita sobre la toxicitat del sofre que es posa a la via pública i zones pròximes a l’habitatge.

30 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres sobre els criteris de publicació al web municipal dels diferents acords del Ple municipal.

 

 

L'Alcalde
David Bote Paz En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor