Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari del mes de novembre (03/11/2016)

Escoltar

Ple ordinari del mes de novembre (03/11/2016)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret
7806/2016 de 28 d'octubre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 3 de novembre de 2016
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 de novembre de 2016, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 6 d’octubre de 2016.


2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS


2.1 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 28-10-2016, presentada per tots els grups municipals amb motiu del Dia Internacional contra la violència masclista. 25 de novembre.

2.2 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 28-10-2016, presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per donar suport a les 27 persones de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) encausades per haver defensat una universitat pública, gratuïta i de qualitat.


 

DICTAMENS

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA


Servei de Secretaria General

3 Ratificar l’acord del Consorci de Comunicació Local de 26-3-2015 relatiu a la dissolució i liquidació del Consorci.


Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica


4
Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el Ministeri al juny del 2012, corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2016.

5 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2016.


Servei de Compres i Contractacions

6 Aprovar la modificació del contracte de gestió del servei de recollida de residus, de la neteja viària del passeig marítim i de les platges del terme municipal de Mataró.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

7 Aprovació definitiva de l’addenda al Conveni amb el Patronat Sagrada Família, el Centre Catòlic i la Unió de Cooperadors de Mataró, per a l’objectiu comú de posar a disposició de la ciutat el pati i l’edifici del Cafè Nou


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

8 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per garantitzar l’accés universal de llibres de text a Catalunya, i mesures transitòries per a implementar en Mataró.

9 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per la construcció d’un poliesportiu cobert polivalent en el barri de Cerdanyola.

10 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’impacte de la disminució de la natalitat i el seu impacte als clubs esportius de la Ciutat.

11 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de VOLEMataró, d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre les necessitats estructurals que pateix el barri de Cerdanyola.

12 Proposta de Resolució que presenta la regidora no adscrita respecte a l’amiant a la nostra ciutat.

13 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per a la requalificació de la zona situada entre els carrers Josep M de Sagarra i Joan Oliver.


PRECS I PREGUNTES

14 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía a fi que el solar destinat a la construcció de “El Corte Inglés”, sigui destinat a aparcament públic durant les properes festes de Nadal.

15 Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre la Proposta d’aprovació inicial del Pressupost per a l’any 2016 aprovada en el Ple de febrer d’aquesat any relativa a la creació d’un fons que contingués el 2% de despeses municipals per combatre les necessitats socials urgents de les persones.

16 Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre una Proposta de Resolució aprovada en el Ple de març relativa a l’elaboració d’un Pla de Xoc d’ajudes socials.

17 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les agressions a dones durant el present any.

18 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la taxa a pagar per MESSA per l’ús del domini públic.

19 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre les sancions a entitats financeres.

20 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre l’aparcament de la Plaça Occitània.

21 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la gestió externalitzada de l’Espai Gatassa.

22 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’International Rural School.

23 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per instal•lar un punt d’informació a Mataró Parc.

L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor