Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de l'Àrea de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica (12/01/2017)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de l'Àrea de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica (12/01/2017)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: 12 de gener de 2017;

Hora: 9.20 hores;

Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró;

l'ordre del dia serà el següent:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ acta núm. 27 de la sessió ordinària del dia 19 de desembre de 2016 i de l’acta núm. 28 de la sessió ordinària de 22 de desembre.

2. Línees d’actuació.

2.1 Aprovació de la subvenció per a l’execució del programa 30 Plus per a la inserció de persones de 30 i més anys (2016- 2018)

3. Donar compte de decrets signats de l’Àrea de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica.

4. Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

4.1 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat Contenciós administratiu núm. 11 en el recurs contenciós administratiu 366/2015 (procediment abreujat) interposat per XCP.

 

4.2 Donar compte de la Sentència dictada per la Sala Social del Tribunal Suprem en el recurs de cassació per a la unificació de doctrina interposat per JRC.

4.3 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat Contenciós administratiu núm. 17 en el recurs contenciós administratiu 305/2015 (procediment abreujat) interposat per SAG.

4.4 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat Contenciós administratiu núm. 13 en el recurs contenciós administratiu 204/2016 (procediment abreujat) interposat per JARR.

4.5 Declaracions de segones activitats pública i privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JOR.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, dels serveis preventius sanitaris d’autoprotecció dels actes que organitza o en que participa l’Ajuntament. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: fins a 186.540,00 euros, IVA exempt, pels dos anys de durada inicial del contracte. (Exp. 261/2016).

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

4.7 Donar-se per assabentada de la Sentència número 352/2016, de data 20 de desembre de 2016, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, recaiguda en el Procediment Abreujat número 359/2015, interposat per la Sra. Josefa Núñez Roma, contra el decret número 5383/2015 de 7 de juliol del regidor delegat de Serveis Centrals que declara fora de termini el recurs de reposició potestatiu interposat contra el decret núm. 3990/2015, de 21 de maig, del Regidor Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (Expedient: W10/2014).


4. Precs i preguntes.