Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

dia Junta de Govern Local (06/06/17)

Escoltar

dia Junta de Govern Local (06/06/17)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: dimarts 6 de juny de 2017;

Hora: a les 14:30 hores;

Lloc: Sala dels Lleons;

l'ordre del dia serà el següent:

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 22 de maig de 2017.

2. DESPATX OFICIAL

 

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

3. Modificació del conveni de col•laboració amb el Consorci Sanitari del Maresme per regular els compromisos econòmics.

4. Subsanació d’error material en la redacció de l’acord adoptat en data 27 de març de 2017 per la Junta de Govern Local corresponent a l’adquisició directa d’un immoble en el marc del Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària.


-Servei d’Ingressos-

5. Donar compliment a la sentència de data 17 de març de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, en virtut de la qual s'estima el recurs contenciós administratiu núm. 221/2016-C interposat contra les liquidacions número 4137870 i 4137872, de l' impost sobre l ’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU.


-Servei de Compres i Contractacions-

6. Adjudicació del servei postal ordinari per l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, PUMSA i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme a favor de l’empresa Unipost, SA.


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

-Servei de relacions Laborals i Assistència Jurídica-

7. Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 7 en el recurs contenciós administratiu 236/2016 (procediment abreujat) interposat per G.V.B

8. Donar compte del Decret dictat pel Jutjat Social núm. 1 de Mataró, en el procediment d’acomiadament 139/2017 instat per S.S.S


SECRETARIA GENERAL

9. Donar-se per assabentada de la Sentència número 141/2017 , de 18 de maig, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 297/2016-E, interposat per la Sra. M.A.R.P.

10. Donar compliment de la Sentència número 86/2017 , de 23 de març, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 458/2016-A, interposat pel Sr. J.L.U.N i la Sra. M.M.R.R.

 

CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL

11. Ratificar el decret d’ampliació del termini del tràmit d’al•legacions d’un procediment de reintegrament de subvencions

PRECS I PREGUNTES

 

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.

 

 


ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

-Servei de Relacions Institucionals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-

12. Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JMTU.

13. Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per ALS.