Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (04/09/2017)

Escoltar

Junta de Govern Local (04/09/2017)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: dilluns 4 de setembre de 2017;

Hora: a les 14:30 hores;

Lloc: Sala dels Lleons de l'Ajuntament;

l'ordre del dia será el següent:

1. Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessió ordinària de 17 de juliol de 2017 i de la sessió extraodinaria de 24 de juliol de 2017. 

2. DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3. Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària corresponent al segon trimestre de l’exercici 2017.

4. Adquisició directa, a títol onerós, d’un habitatge titularitat del BBVA

-Servei de Compres i Contractacions-

5. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de l’actualització de la infraestructura TIC de directori actiu de l’Ajuntament, mitjançant procediment obert simplificat.

6. Proposta adjudicació subministrament de material de ferreteria.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

7. Donar compte de la sentència dictada pel jutjat Social núm.2 de Mataró, per la qual s’estima la demanda interposada per AGP.

SECRETARIA GENERAL

8. Donar-se per assabentada de la Sentencia número 164/17 de 5 de juliol de 2017, del Jutjat contenciós administratiu número 10 de Barcelona, dictada en el Procediment Abreujat número 388/16 , interposat per la Sra. M.G.R.

CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL

-Igualtat i Ciutadania-

9. Finalització del procediment de reintegrament de subvencions.

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

10. Donar per assebentat de la sentència del TSJC recurs 108/14 estimatòria parcial contra la modificació de l’ordenança municipal sobre les activitats on es realitzin activitats de naturalesa sexual.

 

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

-Servei d’Espais Públics-

11. Ampliació del conveni amb el Consorci de Tractament de Residus Urbans del Maresme per al tractament de residus voluminosos, per un import de 63.603,51 euros.

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació-

12. Donar compliment al contingut de la sentència de data 6 de juny de 2017, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 9 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 387/2016 D contra la resolució formulada per Decret núm. 5810/2016 de 21 de juliol.

13. Donar compliment al contingut de la sentència de 22 de juny de 2017, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 350/2016 D contra la resolució formulada per Decret núm. 4825/2016 de 22 de juny.

14. Donar compliment al contingut de la sentència de 30 de maig de 2017, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 377/2016 C contra la resolució formulada per Decret núm. 4220/2015, d’1 de juny.

PRECS I PREGUNTES

 

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

-Servei de Relacions Institucionals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-

15. Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per ATG.

16. Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per ASM.