Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (08/05/17)

Escoltar

Junta de Govern Local (08/05/17)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: dilluns 8 de maig de 2017;

Hora: a les 14:30 hores;

Lloc: a la Sala dels Lleons de l'Ajuntament;

l'ordre del dia serà el següent:

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 24 d’abril de 2017.

2. Despatx oficial 

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3. Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària corresponent al primer trimestre de l’exercici 2017

-Servei de Compres i Contractacions-

4. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran el servei de manteniment de les aplicacions T-Systems, i adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat

5. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran l’acord marc amb varis empresaris per a la posterior adjudicació de contractes derivats del manteniment correctiu en equipaments municipals, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.

6. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran l’adjudicació de l’acord marc de suport tècnic, en la redacció de projectes i direccions d’obres de renovació d’instal•lacions d’enllumenat públic de Mataró, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada.

7. Adjudicació del contracte serveis de prevenció i control de legionel•losi en els espais públics de Mataró

CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL

-Servei de Salut i consum-

8. Donar compte del Decret d’Alcaldia d’interposició de recurs de reposició contra la desestimació per l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició de la sol•licitud de subvenció presentada per fomentar les activitats de la Junta Arbitral de Consum.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

9. Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 95/2017 del Tribunal Superior de Justícia, que estima el recurs d’apel•lació núm. 154/2015, i el recurs ordinari núm. 413/2012 declarat inadmissible en Sentència del JCA núm. 10 de Barcelona, contra l’aprovació definitiva del Projecte de reparcel•lació econòmica Vallveric.

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

-Servei de Relacions Institucionals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-

10. Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per AAG.

11. Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per ATC.

12. Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per IGM.

13. Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per VVA.