Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (10/04/2017)

Escoltar

Junta de Govern Local (10/04/2017)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
3168/2017 de 6 d'abril
Assumpte: Ordre del Dia Junta de Govern Local de 10 d'abril de 2017
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 10 d’abril de 2017, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 27 de març de 2017.


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-


3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran el servei de lliurament de notificacions administratives i certificats de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Pumsa i Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, i adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat.

4 Iniciar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament d’una màquina retroexcavadora i un martell trencador.

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del Projecte executiu del nou tancament perimetral de la zona esportiva municipal de Cerdanyola.

6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de reg de l’arbrat i les zones verdes de Mataró.

7 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del subministrament de hardware estàndard per microinformàtica de segona mà.

8 Adjudicació dels serveis preventius d’autoprotecció dels actes que organitza o en que participa l’Ajuntament.


CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL

-Igualtat i Ciutadania-

9 Iniciar procediment de reintegrament de subvencions.

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
 

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

10 Donar-se per assabentats del decret de caducitat del recurs d’apel•lació núm. 224/2011 del Tribunal Superior de Justícia, contra la Sentència desestimatòria del recurs ordinari núm. 223/2008 del JCA núm. 12 de Barcelona, en relació a la venda de l’aprofitament urbanístic del sector PMU 01d, Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt.


CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC


-Servei Policia Local-

11 Concessió de medalles i felicitacions del Dia de la Policia Local 2017.


-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació-

12 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 15/2017, de 23 de gener, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 76/2016-D, contra la resolució de 11 de desembre de 2015.


PRECS I PREGUNTES


Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL


-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic-

12 Aprovar la imposició de sancions a A.L. per la comissió d’una infracció molt greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

13 Aprovar la imposició de sancions a J.M.P.V. per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

14 Aprovar la imposició de sancions a D.B.H.O. per la comissió d’una infracció molt greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

15 Aprovar la imposició de sancions a I.P.C. per la comissió d’una infracció molt greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.


-Servei de Relacions Institucionals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-


16 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per AGLL.

17 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per SCB.

18 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JMN.

 


L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor