Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (13/03/2017)

Escoltar

Junta de Govern Local (13/03/2017)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajunament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
2067/2017 de 9 de març
Assumpte: Ordre del Dia Junta de Govern Local de 13 de març de 2017
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 13 de març de 2017, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 27 de febrer de 2017.


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA


DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS


-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del servei de prevenció i control de legionel•losi en els espais públics.

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran l’acord marc del servei de publicació d’anuncis en els mitjans de comunicació locals, i adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat, d’acord amb el que preveu l’article 170.d) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

5 Adjudicar la contractació del serveis de vigilants i controladors d’ accés, a favor de l’empresa Wakeful SL.DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

-Servei de desenvolupament i organització-

6 Modificació d’Oferta Pública d’Ocupació de l’exercici 2016

7 Aprovació Oferta Pública d’Ocupació de l’exercici 2017.


-Servei de relacions laborals i assistència jurídica-

8 Donar compte de la Sentència de la Sala Social del TSJCat. dictada en recurs de suplicació interposat per la Sra. BLG sobre matèria de modificació substancial de condicions de treball amb vulneració del dret fonamental a la indemnitat.

9 Donar compte de la Sentència de la Sala Social del TSJCat. dictada en els recursos de suplicació interposats per l’Ajuntament de Mataró i la Mútua Asepeyo sobre matèria de reclamació per incapacitat temporal instada per AI.


CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

-Servei d’Espais Públics-

10 Aprovar inicialment el “Projecte per als treballs de replantada de l’arbrat viari i zones verdes de Mataró per als anys 2017-2019”


PRECS I PREGUNTES


Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.


ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

-Servei de Relacions Institucionals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-

11 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MGO

12 Reconèixer la compatibilitat de segones activitats privades amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per GMC i EGE.


L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor