Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (18/09/2017)

Escoltar

Junta de Govern Local (18/09/2017)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
8016/2017 de 14 de setembre
Assumpte: Ordre del Dia de la Junta de Govern Local de 18 de setembre de 2017
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 18 de setembre de 2017, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 4 de setembre de 2017

2 DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Adjudicar les obres del projecte d’urbanització de la Plaça Joan XXIII i els carrers de Mèxic i de Joan Miró, a favor de Vialitat i Serveis, SLU.

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del projecte executiu del nou casal de la gent gran de La Llàntia i adequació dels locals del carrer La Boixa, mitjançant procediment obert simplificat.

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de replantada de l’arbrat viari i zones verdes.

6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de poda viària i dels espais verds de Mataró.

PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor