Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (19/06/2017)

Escoltar

Junta de Govern Local (19/06/2017)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: dilluns 19 de juny de 2017;

Hora: a les 14:30 hores;

Lloc: a la Sala dels Lleons de l'Ajuntament;

l'ordre del dia serà el següent:

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 6 de juny de 2017.

2. DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d’Ingressos-

3. Donar compliment a la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en virtut de la qual s'estima el recurs contenciós administratiu interposat per ORANGE ESPAGNE, SAU contra la liquidació del quart trimestre de l’exercici 2015 de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general (telefonia fixa.

-Servei de Compres i Contractacions-

4. Avocació de competència, i aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de gestió i dinamització del Centre Cívic Espai Gatassa, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada.

5. Requeriment L’Arca del Maresme Empresa Inserció, SLL, adjudicatària del contracte del servei de gestió de les deixalleries de Mataró, perquè continuïn prestant el servei fins que quedi definitivament resolt el nou procediment d’adjudicació.

6. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament de material de ferreteria, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada.

7. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres del projecte executiu d’actuacions de manteniment i millora de la calçada de la via pública de Mataró, mitjançant procediment obert simplificat.

8. Adjudicació a l’empresa Misco Iberia Computer Supplies, SLU, el contracte de subministrament de hardware estàndard per microinformàtica de segona mà.

 

CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

DIRECCIÓ DE CULTURA

9. Donar compte del decret d’Alcaldia d’acceptació de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

10. Donar compte del decret d’Alcaldia de presentació de requeriment de revisió de la despesa elegible i cofinançament atorgat per l’operació “Café Nou” dins el PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

 

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

-Servei d’Espais Públics-

11. Aprovació inicial del Projecte de renovació de la xarxa d’aigua potable i del clavegueram als carrers República Argentina, República Dominicana i Uruguai

12. Aprovació inicial del Projecte de renovació de la xarxa de clavegueram del Camí del Sant Crist i del carrers Bosch i Gimpera.


PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic-

13. Aprovar la imposició de sancions a C.P.L. per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

14. Aprovar la imposició de sancions a B.RG. per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

15. Aprovar la imposició de sancions a S.V.A. per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

16. Aprovar la imposició de sancions a D.R.T per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

17. Aprovar la imposició de sancions a R.E.H per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.