Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (23/10/2017)

Escoltar

Junta de Govern Local (23/10/2017)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
9163/2017 de 19 d'octubre
Assumpte: Ordre del Dia de la Junta de Govern Local de 23 d'octubre de 2017
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 23 d’octubre de 2017, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 25 de setembre de 2017


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA


DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS


-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament de material de pintura, mitjançant procediment obert.

4 Adjudicació del subministrament de consumibles per equips multifuncionals.

5 Adjudicació del subministrament d’una màquina retroexcavadora i un martell trencador.


PRECS I PREGUNTES


Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.

 

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL


-Servei de Relacions Institucionals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-


6 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per SER.

7 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MJAB.

 

L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor