Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (24/04/2017)

Escoltar

Junta de Govern Local (24/04/2017)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
3530/2017 de 20 d'abril
Assumpte: Ordre del Dia Junta de Govern Local de 24 d'abril de 2017
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 24 d’abril de 2017, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 10 d’abril de 2017.


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA


DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS


-Servei de Compres i Contractacions-

3 Adjudicar el servei de gestió integral de la xarxa de casals municipals de gent gran a favor de la Fundació Pere Tarrés


CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC


-Servei d’Espais Públics-

4 Aprovació del projecte executiu: actuacions de millora de la calçada de la via pública. Any 2017.

 

-Servei d’Assesorament, Gestió i Planificació

5 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 36/2017, de 24 de gener, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 10 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 53/2016-V, contra la resolució de 17 d’agost de 2015.


PRECS I PREGUNTES


Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL


-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic-

6 Aprovar la imposició de sancions a C.L. per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

7 Aprovar la imposició de sancions a E.P.M. per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

8 Aprovar la imposició de sancions a D.G.G. per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

9 Aprovar la imposició de sancions a J.V.N. per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

10 Aprovar la imposició de sancions a J.A.R per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

11. Aprovar la imposició de sancions a A.M.L per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

 


L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor