Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (27/02/2017)

Escoltar

Junta de Govern Local (27/02/2017)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
1570/2017 de 23 de febrer
Assumpte: Ordre del Dia Junta de Govern Local de 27 de febrer de 2017
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 27 de febrer de 2017, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 13 de febrer de 2017.


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA


DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS


-Servei de Compres i Contractacions-

3 Declarar desert el procediment de contractació dels serveis preventius d’autoprotecció dels actes que organitza o en que participa l’Ajuntament, i iniciar un procediment negociat sense publicitat per a la seva adjudicació (Exp. 261/2016).


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT


-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

4 Interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, contra la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya, desestimatòria del requeriment previ d’esmenar l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya, de 16 de setembre de 2016, que fixa el preu just de la finca de la Rda. Bellavista, 24 de Mataró.

5 Aprovació modificació de les bases i convocatòria d’ajuts per a les obres de rehabilitació i millora d’accessibilitat d’habitatges en els barris de Rocafonda–El Palau, en base a la Llei de Barris 2/2014, de 4 de juny.


PRECS I PREGUNTES

 


L'Alcalde
David Bote Paz En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor