Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (27/03/2017)

Escoltar

Junta de Govern Local (27/03/2017)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
2575/2017 de 23 de març
Assumpte: Ordre del Dia Junta de Govern Local de 27 de març de 2017
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 27 de març de 2017, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 13 de març de 2017


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS


-Servei de Gestió Econòmica-

3 Adquisició directa a títol onerós d’un habitatge situat a Mataró, propietat de BANCO SABADELL, S.A.

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, per a la selecció d’una Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social per a la posterior subscripció d’un conveni d’associació per a la cobertura de contingències derivades d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social pel personal de l’Ajuntament de Mataró.

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del subministrament de llumeneres led per l’enllumenat de Mataró.


6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, del servei postal ordinari per l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Pumsa i Fundació Tecnocampus de Mataró-Maresme.

7 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del servei de gestió integrada de plagues de l’arbrat viari i les zones enjardinades de Mataró.

8 Resolució de mutu acord del contracte del servei d’assistència tècnica per a l’organització de la Festa al Cel 2016 adjudicat a favor de l’empresa Actividades de Ocio y Educación, SL.

9 Resolució de mutu acord del contracte del servei de gestió de la graella aèria i serveis associats de la festa al Cel 2016, adjudicat a favor de l’empresa Aero Club Barcelona-Sabadell.

10 Adjudicació del servei d’ atenció social i menjador del Centre d’ acollida municipal.

11 Adjudicació del servei de lloguer de taules i cadires de suport a les activitats que organitza o en que col•labora l’Ajuntament


SECRETARIA GENERAL

12 Donar compliment de la Sentencia número 44/17, de 20 de febrer de 2017, del Jutjat contenciós administratiu número 16 de Barcelona, dictada en el Procediment Abreujat número 48/2015, interposat pel Sr. JASB.


PRECS I PREGUNTES

 


L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor