Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (30/01/2017)

Escoltar

Junta de Govern Local (30/01/2017)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
619/2017 de 26 de gener
Assumpte: Ordre del dia Junta de Govern Local de 30 de gener de 2017
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns dia trenta de gener, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 16 de gener de 2017


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA


DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Resolució del recurs de reposició interposat contra l’adjudicació del contracte per la millora estructural de la Sala de Coordinació i renovació de l’integrador de comunicacions de la Policia Local

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, del lloguer de taules i cadires de suport a les activitats que organitza o en que col.labora l’Ajuntament.


DIRECCIÓ D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

5 Sol•licitud d’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa XALOC) promoguda per la Diputació de Barcelona.CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL


6 Acordar l’exercici d’accions judicials contra el veí de Mataró acusat del delicte d’amenaces contra el col.lectiu LGTBI..

 

PRECS I PREGUNTES

 

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL


-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic-


7 Aprovar la imposició de sancions a J.B.C. per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

8 Aprovar la imposició de sancions a per E.G.R contra la imposició de sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

 

-Servei de Relacions Institucionals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-

9 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per DJFF

 


L'Alcalde
David Bote Paz En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor