Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de setembre (07/09/2017)

Escoltar

Ple municipal ordinari de setembre (07/09/2017)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
7741/2017 de 4 de setembre
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 7 de setembre de 2017
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 7 de setembre de 2017, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 6 de juliol de 2017.

2. DESPATX OFICIAL

DICTAMENS

Alcaldia

3. Ratificar el decret d’alcaldia núm. 6455/2017 de 10 de juliol, de Festes Locals per a l’any 2018.

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Direcció de Serveis Econòmics

Servei de Gestió Econòmica

4. Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, corresponent al segon trimestre de l’exercici 2017.

5. Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el Ministeri al juny del 2012, corresponent al segon trimestre de l’exercici 2017.

6. Sol·licitud d’adhesió al Fons d’Impuls Econòmic 2018.

7. Expedient de modificació de crèdit del pressupost municipal i de les bases d’execució de l’exercici 2017.

8. Adquisició de diversos immobles a la societat municipal PUMSA en contraprestació a les aportacions realitzades durant el 2017 i en pagament de deutes.

Direcció de Recursos Humans

9. Modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Mataró 2017 amb augment salarial de l’1% LPGE 2017.

CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Direcció de Cultura

10. Noves inclusions al Nomenclàtor de la ciutat.

11. Mantenir, eliminar i incorporar al Nomenclàtor de la ciutat els codis, vials i denominacions que s’inclouen a la proposta.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

12. Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya -MES, Convergència i Unió i Candidatura d’Unitat Popular per donar suport a l’organització del Referèndum de l’1 d’octubre a Mataró.

13. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per desenvolupar un Pla de Salut Pública en Mataró coordinat amb els diferents departaments de l’autonomia catalana, Generalitat, sistemes educatius, sanitaris i famílies mataronines. (Promoure hàbits saludables i estils de vida saludables).

14. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per una implantació progressiva del sistema de seguretat ikanguro tant pels nens com per les persones amb diversitat funcional que puguin requerir aquest servei.

PRECS I PREGUNTES

15. Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per sol•licitar una auditoria de gestió i anàlisis exhaustiva de l’organització, demanda de treball, atenció, situació de les treballadores i els usuaris de Serveis Socials.

16. Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre el canvi de parer d’aquest equip de govern de la PdR presentada pel grup municipal de C’s per implantar la vela en els IES i col•legis de la nostra ciutat.

17. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la tria de conferenciants en actes institucionals de l’Ajuntament.

18. Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre les sancions en matèria de trànsit a Mataró per mitjans de control fotogràfic.

19. Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la gestió del patrimoni cultural de la basílica de Santa Maria.

20. Pregunta que presenta el grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa relativa al Mataró Parc.

21. Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la instal•lació d’hivernacles a la finca de Can Floriach.

22. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya -MES per conèixer les intencions del govern respecte l’ampliació de Mataró Parc.

23. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la impossibilitat, per a moltes iniciatives empresarials, d’obtenir llicència d’activitat a polígons industrials de la ciutat.

24. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per retirar unes tanques del Camí de la Geganta.

25. Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró perquè es faci justícia històrica amb les dones mataronines. Construint un espai dins de la institució municipal, recordant el paper socio-polític de les Dones a la nostra ciutat de Mataró.

26. Pregunta que presenta el grup Municipal de Plataforma per Catalunya sobre el control de les mesquites i dels imans de Mataró.

27. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES perquè l’Ajuntament de Mataró cancel•li les subscripcions que tingui del diari “El Periódico de Catalunya”.

28. Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre mesures de prevenció de radicalització a la nostra ciutat.

29. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la presència d’entitats alienes a l’organització de la Festa Major de Les Santes a actes de la mateixa.