Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (01/10/2018)

Escoltar

Junta de Govern Local (01/10/2018)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
8260/2018 de 27 de setembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local sessió d'1 d'octubre de 2018
Òrgan: Alcaldia

Dia: Dilluns 1 d'octubre 2018
Hora: 14:30 h
Lloc: Sala dels Lleons ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 17 de setembre de 2018.


2 DESPATX OFICIAL


CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei d’ assegurança de responsabilitat civil derivada de l’ ús i circulació de vehicles a motor de l’Ajuntament i de les empreses municipals Aigües de Mataró SA i PUMSA, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 60.839,80 €.

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del servei pel desenvolupament de nous mòduls de l’aplicació Sigma i altres aplicacions menors en Oracle Apex, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 43.000 euros, IVA no inclòs.

5 Adjudicar la contractació de l’actualització de la telefonia IP corporativa de l’Ajuntament de Mataró a l’empresa SISTEMAS INTEGRALES DE REDES Y TELECOMUNICACIONES, S.L., pels un import de 65.887,58 €, IVA no inclòs

6 Adjudicar la contractació del subministrament de llumeneres LED per a l’enllumenat públic a l’empresa CM SALVI, SL.

7 Adjudicar la contractació per l’ actualització de les infraestructures de virtualització dels servidors, correu electrònic corporatiu i directiu actiu de l’Ajuntament de Mataró a l’empresa. PUNT INFORMATIC I CREATIU S.L. per un import de 81.543,65 €, iva no inclòs

8 Adjudicar la contractació del subministrament d’un camió grua amb bolquet a l’empresa ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO, SA, per un import de 93.950,00 €, IVA no inclòs.

9 Iniciar l’expedient de contractació de la transformació de vuit vehicles en vehicles policials, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació de fins a 81.818,18 euros, IVA no inclòs.


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

-Relacions Laborals i Assistència Jurídica-

10 Donar compte de la Sentència 4309/2018, de 16 de juliol, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la qual s’estima el Recurs de Suplicació formulat per l’Ajuntament de Mataró.


SECRETARIA GENERAL

11 Donar compliment de la Sentència num.189/2018 de 13 de juliol, del Jutjat Contenciós Administratiu 17 de Barcelona, dictada en el Procediment abreujat núm. 268/17-F, interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per AOG.


CIM DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

-Servei d’Espais Públics-

12 Aprovació inicial del Projecte de clavegueram de la Rda. Miguel de Cervantes entre el Camí Ral i el carrer Herrera, per un import de 359.146,28 € IVA inclòs.

13 Aprovació inicial del Projecte executiu de millora de la urbanització de la Ronda Miguel de Cervantes, entre el carrer de Francisco Herrera fins el Camí Ral, per un import de 275.000,00 € IVA inclòs


-Servei d’Equimpaments Municipals-

14 Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu per a la instal•lació dels sistema de climatització del Museu de Mataró – Can Serra, per un import de 279.192,29 € IVA inclòs.


PRECS I PREGUNTESEls assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.


ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL


-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic-

15 Aprovar la imposició de sancions a L.T.A. per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

16. Aprovar la imposició de sancions a S.B.P.B. per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.


-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-

17. Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MCDT.

18. Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per CR.

19 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per ESV.

20 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JPC.

21 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JRLS.

22 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per IRT.
 

 


L'Alcalde
David Bote Paz En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor