Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (02/07/2018)

Escoltar

Junta de Govern Local (02/07/2018)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
5959/2018 de 28 de juny
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local sessió de 2 de juliol de 2018.
Òrgan:
Secretaria General


Dia: dilluns 2 de juliol de 2018
Hora: 14:30 hores
Lloc: Sala dels Lleons

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 25 de juny de 2018


2 DESPATX OFICIAL

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte bàsic i executiu d’adequació de les grades del Camp de futbol municipal de Cirera, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 268.915,65 euros, IVA no inclòs.
 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS


-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-

4 Donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, del Sr. SAG


CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

-Desenvolupament sostenible-

5 Aprovar el Pla d’Acció per l’ Energia Sostenible i el Clima de Mataró. (PAESC)


-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

6 Donar per assabentat de la interlocutòria de finalització de procediment de 12.04.2018, en recurs ordinari 9/2017D.


CIM DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC


-Servei d’Espais Públics-

7 Aprovació inicial del “Projecte executiu: actuacions de manteniment i millora de les voreres de la via pública (any 2018), per un import de 390.000,00 euros (IVA inclòs).


-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic-

8 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 128/2018, de 8 de juny, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 9 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 330/2017-B contra la resolució de data 15 de maig de 2017.


PRECS I PREGUNTES

 

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.


ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL


-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

9 Imposició de sanció en procediment de protecció de la legalitat urbanística a finca de Can Pauleta .

10 Imposició de sanció en procediment de protecció de la legalitat urbanística a finca de veïnat de Mata (Escola rural)


-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic-

11 Aprovar la imposició de sancions a E.N.D, per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

12 Aprovar la imposició de sancions a JM.A.P, per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos

13 Aprovar la imposició de sancions a A.E.L. per la comissió d’una infracció molt greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos


-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-

14 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JLMC.

15 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per IRT.

16 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per FAI.

17 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per NGA i MBG.


 

 

L'Alcalde
David Bote Paz
En dono fe,

El Secretari General
Manuel Monfort Pastor