Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (03/09/2018)

Escoltar

Junta de Govern Local (03/09/2018)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
7397/2018 de 30 d'agost
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local sessió de 3 de setembre de 2018
Òrgan:
 Alcaldia


Dia: Dilluns 3 de setembre de 2018
Hora: 14:30 hores
Lloc: Sala dels Lleons

 

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió extraordinària que tingué lloc el 25 de juliol de 2018


2 DESPATX OFICIAL


CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d’Ingressos-

3 Donar-se per assabentada de la sentència de data 16 de juliol de 2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en virtut de la qual estima el recurs contenciós administratiu núm. 48/2018-D, interposat per JBA contra el decret d’ inadmissió a tràmit de la sol•licitud d’inici de procediment de revisió d’actes nuls de ple dret de la liquidació núm. 4338998 de l’ impost sobre l’ increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana .

4 Donar-se per assabentada de la sentència de data 16 de juliol de 2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en virtut de la qual estima el recurs contenciós administratiu núm. 375/2017-A, interposat per JBA contra el decret d´ inadmissió a tràmit de la sol•licitud d’inici de procediment de revisió d’actes nuls de ple dret de la liquidació núm. 4338994 de l’ impost sobre l’ increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana .

5 Donar-se per assabentada de la sentència de data 19 d’abril de 2018 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentència en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 113/2017, interposat per VODAFONE ESPAÑA, SA contra l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o pels aprofitaments especials, constituïts en el sòl, subsòl o vol de la via pública a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil


-Servei de Compres i Contractacions-

6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte executiu d’actuacions de manteniment i millora de les voreres de la via pública, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 322.314,05 euros.

7 Adjudicar la contractació servei d’intervencions preventives comunitàries emmarcades en el Ple Municipal de Drogodependències, a FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ.

 

CIM DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació-

8 Donar compliment al contingut de la sentència de 22 de juny de 2018, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 16 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 296/2016 A2 interposat pel Sr. Martí Manent González contra l’Ajuntament de Mataró.


PRECS I PREGUNTES


Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.


ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL


-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-

9 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per AFCB.

10 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JRC.

11 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per CMR.

12 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per ARI.

13 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per APR.

14 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per CARL.

15 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JOR.

 

 


L'Alcalde
David Bote Paz


En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor