Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (07/05/2018)

Escoltar

Junta de Govern Local (07/05/2018)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
3956/2018 de 3 de maig
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local sessió del 7/05/2018
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 7 de maig, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 24 d’abril de 2018.


2 DESPATX OFICIAL


CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA


DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS


-Servei de Gestió Econòmica-

3 Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària corresponent al primer trimestre de l’exercici 2018

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del servei de generadors mòbils d’electricitat com a suport a les activitats de l’Ajuntament, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 60.118,72 euros, IVA no inclòs.

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, dels serveis d’atenció als infants en les Escoles bressol municipals, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 691.204,80 euros, IVA exempt.

6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament del fons documental, de llibres i audiovisuals, per a les Biblioteques de Mataró, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 244.294,35 euros, IVA no inclòs.

7 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment negociat del subministrament de set equips multifuncionals i el seu manteniment, i la seva adjudicació a la UTE Ricoh España, SAU - Sistemas Digitales de Catalunya, SL. per un import de 49.067,50 euros, IVA no inclòs

8 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei del programa municipal d’ activitat física per a la gent gran, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 81.005,08 euros, IVA no inclòs.

9 Adjudicar la contractació del servei de renovació del web municipal de l’Ajuntament de Mataró a l’empresa Servicios Microinformàtica, SA, per un import de 59.490,00 €, IVA no inclòs.

10 Adjudicar la contractació del servei de vigilància, salvament i socorrisme als usuaris de les platges de Mataró, a favor de l’empresa PROACTIVA SERVEIS AQUATICS, SL., per l’import de 159.502,32€, IVA no inclòs,


SECRETARIA GENERAL


11 Donar compliment a la sentència núm. 48/2018 de 12 de març, del Jutjat Contenciós Administratiu 17 de Barcelona, dictada en el Procediment abreujat núm. 53/2017 F2, interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per E.Q.A (Exp.W46/2015).PRECS I PREGUNTES

 


L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor