Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (11/10/2018)

Escoltar

Junta de Govern Local (11/10/2018)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
8771/2018 d'11 d'octubre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local sessió de 3 de setembre de 2018
Òrgan:
 Alcaldia


Dia: dilluns 15 d’octubre
Hora: 14:30 hores
Lloc: Sala dels Lleons

 

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc l’1 d’octubre de 2018 


2 DESPATX OFICIAL


CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d’Ingressos-

3 Donar-se per assabentada de la sentència de data 29 de juny de 2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 360/2017-B, interposat per M.E.P.M. contra dues liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, per la transmissió de les finques ubicades a la ronda de la República, números 91 i 97.

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de transport escolar, activitats educatives subvencionades i altres trasllats, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 36.635,16 euros, IVA no inclòs.

5 Adjudicar la contractació dels serveis de telecomunicacions per l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Promocions Urbanístiques de Mataró SA, Mataró Audiovisual, Consorci Museu d’ Art Contemporani de Mataró, Fundació TecnoCampus Mataró Maresme i Fundació Unió de Cooperadors, a l’ empresa VODAFONE ESPAÑA SAU.

6 Adjudicar la contractació del subministrament d’equipament informàtic i llicències d’ofimàtica, a MICROSISTEMES, SA, per un import de 216.608,96 € IVA no inclòs.

7 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de sonorització, il•luminació i projeccions audiovisuals dels espectacles i actes en viu que organitza o en que col•labora l’Ajuntament, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 398.247,93 euros, IVA no inclòs.
 


L'Alcalde
David Bote Paz


En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor