Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (12/01/2018)

Escoltar

Junta de Govern Local (12/01/2018)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
1282/2018 de 8 de febrer
Assumpte: Ordre del dia de la Junta de Govern Local de 12 de febrer de 2018
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 12 de febrer de 2018, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


Ordre del dia


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 29 de gener de 2018.


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d’Ingressos-

3 Donar-se per assabentada de la sentència de data 28 de març de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 304/2016-M, interposat pel senyor XCS contra una liquidació de l’ impost sobre l’ increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

4 Donar-se per assabentada de la sentència de data 15 de gener de 2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 340/2016-F, interposat pel senyor JSM contra una liquidació de l’ impost sobre l’ increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

5 Donar-se per assabentada de la sentència de data 2 de novembre de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 468/2016-A, interposat pel senyor J.V.V contra tres liquidacions de l’ impost sobre l’ increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

6 Donar-se per assabentada de la sentència de data 13 de juliol de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 120/2017-F, interposat per la senyora IPT contra una liquidació de l’ impost sobre l’ increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

-Servei de Compres i Contractacions-

7 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del servei de vigilància, salvament i socorrisme als usuaris de les platges de Mataró. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: 164.712,69 €, IVA no inclòs.

8 Adjudicació mitjançant procediment obert simplificat, del subministrament de dispensadors d’ aigua mineral , per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 33.686,20 euros, IVA no inclòs.

SECRETARIA GENERAL

9 Donar-se per assabentada de la sentència núm. 214/2017 d’11 de desembre, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat núm. 567/2014 A1 interposat per JGG

10 Donar-se per assabentada de la sentència núm. 10/2018 de 18 de gener, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat núm. 338/2016 F, interposat per FSJC

11 Donar-se per assabentada de la sentència núm. 305/2017 de 27 de desembre, del Jutjat Contenciós núm. 12 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat núm. 55/2017, interposat per JGRC.

12 Donar compliment a la sentència núm. 13/2018 de 18 de gener, del Jutjat Contenciós Administratiu 6 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat núm. 375/2016 F, interposat per MCJS.


CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

-Servei d’Espais Públics-

13 Aprovació inicial del Projecte d’obra de les artèries principals del dipòsit d’aigua cota 70 fins a la plaça Granollers i del dipòsit cota 70 fins l’autopista C-31 D. Import 2.549.664,60 euros (21% IVA inclòs)

-Equipaments Municipals-

14 Aprovació inicial del Projecte bàsic i d’execució de la reforma de l’edifici del Cafè Nou. Import: 1.999.948,66 euros (21% IVA inclòs).

PRECS I PREGUNTES


Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.


ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL


-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic-

15 Aprovar la imposició de sancions a A.H per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

16 Aprovar la imposició de sancions a J.J.S.A per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

17 Aprovar la imposició de sancions a S.J.M per la comissió d’una infracció molt greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

18 Aprovar la imposició de sancions a E.V.G per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

19 Aprovar la imposició de sancions a R.A.R per la comissió d’una infracció molt greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.


-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-

20 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per M.G.V

 

L'Alcalde
David Bote Paz En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor