Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (15/01/2018)

Escoltar

Junta de Govern Local (15/01/2018)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
154/2018 d'11 de gener
Assumpte: Ordre del Dia de la Junta de Govern Local de 15/01/2018
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 15 de gener de 2018, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 18 de desembre de 2017.


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA


DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-


3 Desistiment del procediment de contractació del servei de tractament dels residus de les deixalleries de Mataró.

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del servei de tractament dels residus de les deixalleries de Mataró

5 Proposta d’adjudicació del Lot 1.3. de treballs de fusteria, de l’acord marc amb varis empresaris per a la posterior adjudicació de contractes derivats de manteniment correctiu en equipaments municipals.

6 Rectificació de la proposta d’adjudicació del Lot 4 del servei de suport a l’òrgan interventor en el compliment de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera de l’Ajuntament de Mataró.

SECRETARIA GENERAL

7 Donar-se per assabentada de la Sentència núm. 276/17 de 17 de novembre de 2017, del Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona, dictada en el Procediment abreujat núm. 48/2017 V , interposat per LMSQ


CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL


-Igualtat i Ciutadania-

8 Aprovar el III Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament de Mataró 2017-2022.


-Benestar Social-

9 Aprovar el Pla d’inclusió Social 2018-2020


-Salut i Consum-

10 Aprovar el Pla de Salut Pública de Mataró 2017-2020

 

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC


-Servei d’Espais Públics-

11 Aprovació inicial del “Projecte de l’aigua i del clavegueram al carrer de Sant Ramon”.


-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai públic-

12 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 216/2017, de 12 de maig, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 8 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 212/2017 A contra la desestimació presumpta del recurs de 10 de gener de 2017.


PRECS I PREGUNTES

 

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.


ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL


-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic-


13 Aprovar la imposició de sancions a D.A.V.C. per la comissió d’una infracció molt greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

14 Aprovar la imposició de sancions a J.M.C.F per la comissió d’una infracció molt greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

 


L'Alcalde
David Bote Paz En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor