Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (16/07/2018)

Escoltar

Junta de Govern Local (16/07/2018)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
6432/2018 de 12 de juliol
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local sessió de 16 de juliol de 2018.
Òrgan: Secretaria General

Dia: Dilluns 16 de juliol 2018
Hora: 14:30 h
Lloc: Sala dels Lleons 

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 2 de juliol de 2018.


2 DESPATX OFICIAL


CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS


-Servei de Gestió Econòmica-

3 Adquisició d’habitatge al Carrer Queralbs, 5, 2n 3era de Mataró.


-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte executiu d’actuacions de manteniment i millora de la calçada de la via pública, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 698.609,61 euros, IVA no inclòs.

5 Resolució del contracte del servei de manteniment d’espais naturals.

6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte de renovació de l’ enllumenat públic dels quadres AI-AJ-AO, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 368.111,68 euros, IVA no inclòs.

7 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, de les obres del projecte de millora de les àrees de jocs infantils del municipi de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 303.043,82 euros, IVA no inclòs.

8 Subministrament de tres furgonetes elèctriques pel Servei d’Espais Públics, en base a l’Acord marc de mobilitat sostenible aprovat per l’ACM-CCDL.

9 Subministrament de vuit vehicles per a la Policia Local, com a contracte derivat de l’Acord marc de mobilitat sostenible del Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis (ACM). Import màxim fixat per a l’adjudicació: fins a 153.719,01 euros, IVA no inclòs.


SECRETARIA GENERAL

10 Donar-se per assabentada de la sentència núm. 146/2018, de 18 de juny, del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Barcelona, dictada en el Procediment abreujat núm. 45/2017-3, interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per JMM.

11 Donar-se per assabentada de la sentència núm. 141/2018 de 21 de juny, del Jutjat Contenciós Administratiu 10 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat núm. 357/2017 E, interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per MCRF.


SERVEI D’ESTRATEGIA I GOVERNANÇA

12 Aprovar el Pla Estratègic Mataró 2022
 


PRECS I PREGUNTES

 

 


L'Alcalde
David Bote Paz En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor