Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (22/05/2018)

Escoltar

Junta de Govern Local (22/05/2018)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
4433/2018 de 17 de maig
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local sessió de 22 de maig de 2018
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dimarts 22 de maig, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent:

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessió ordinària que tingué lloc el 7/05/2018 i de la sessió Extraodinària que tinguè lloc el 14/05/2018 .


2 DESPATX OFICIAL


CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d’Ingressos-

3 Donar compte de la proposta d’aprovació de l’avantprojecte d’expedient de modificació de crèdit del Pressupost municipal i de les seves bases d’execució per l’exercici 2018.

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, dels serveis de telecomunicacions per l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Promocions Urbanístiques de Mataró SA, Mataró Audiovisual, Consorci Museu d’ Art Contemporani de Mataró, Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i Fundació Unió de Cooperadors per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 702.606,93 euros, IVA no inclòs.

5 Continuïtat en la prestació del servei de conservació i manteniment de zones verdes.

 


6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert subjecte, del servei de monitoratge per al suport a l’estudi, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 76.974,50 euros, exempts d’ IVA,

CIM DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC


-Servei d’Espais Públics-

7 Aprovació inicial del “Projecte del clavegueram del carrer Catalunya”. Import: 410.101,86 euros (IVA inclòs).

 


L'Alcalde
David Bote Paz
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor