Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (24/04/2018)

Escoltar

Junta de Govern Local (24/04/2018)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
3501/2018 de 19 d'abril
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local sessió del 24 d'abril de 2018.
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dimarts 24 d’abril, a les 14:00 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 9 d’abril de 2018


2 DESPATX OFICIAL


CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA


DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, amb cofinançament del Programa Operatiu FEDER d’Inversió en Creixement i Ocupació de Catalunya 2014-2020, de les obres del projecte bàsic i executiu de reforma de l’edifici del Cafè Nou, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 1.639.999,38 euros, IVA no inclòs.

4 Rectificació dels plecs de clàusules administratives particulars del servei de conservació i manteniment de zones verdes al municipi de Mataró.

5 Aprovació de la modificació del Conveni de col.laboració amb els Ajuntaments de Barcelona, Gavà, Girona, Granollers, Premià de Mar i Terrassa per a la contractació conjunta d’ una plataforma de contractació electrònica.

6 Declarar deserts els lots 2, 4, 5 i 6, i adjudicació dels lots 1 i 3 de la contractació del servei de tractament de residus de les deixalleries.

7 Adjudicar a l’empresa ARTE SEGURIDAD, SL el contracte del serveis de seguretat privada, per donar cobertura en matèria de seguretat a l’organització de les activitats de l’Ajuntament de Mataró.

8 Adjudicar la contractació del serveis de control d’accés, per donar cobertura en matèria de seguretat a l’organització de les activitats de l’Ajuntament de Mataró a favor de l’empresa WAKEFUL SL,PRECS I PREGUNTES


Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL


-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic-

9 Aprovar la imposició de sancions a D.S.B per la comissió d’una infracció molt greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

 

L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor