Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (28/12/2018)

Escoltar

Junta de Govern Local (28/12/2018)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET

8771/2018 de 20 d'octubre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local sessió de 28 de desembre de 2018
Òrgan:
 Alcaldia


Dia: divendres 28 de desembre
Hora: 12:00 hores
Lloc: Sala dels Lleons

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 10 de desembre de 2018


2 DESPATX OFICIAL

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 

-Servei d’Ingressos-

3 Donar compliment a la sentència de data 11 d’octubre de 2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu núm. 420/2017-A, interposat per PML contra el decret núm. 8730/2017, de 5 d’octubre, en virtut del qual es va declarar inadmissible a tràmit el recurs de reposició interposat contra quatre liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

-Servei de Gestió econòmica-

4
Extinció anticipada del dret de superficie constituit a favor de PUMSA sobre l'edifici habitatges HPO del c. València 92 (26 habitatges i un local).

5 Extinció anticipada del dret de superficie constituit a favor de PUMSA sobre l'edifici d'habitatges HPO del C/ Teià, 5 (23 habitatges i un local).

6 Adquisició de 4 finques de la Ronda Barceló (Polígon 2) i el 32,888% del dret d'aprofitament sobre la Finca Vial situada en el mateix Polígon,


-Servei de Compres i Contractacions-

7 Declarar desert el procediment obert simplificat de licitació del contracte d’instal•lació d’una bústia de retorn de documents a la biblioteca Pompeu Fabra i aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la nova contractació, mitjançant procediment obert simplificat, per a la instal•lació d’una bústia de retorn esmentada

8 Adjudicació del servei d’ assegurança de responsabilitat civil derivada de l’ ús i circulació de vehicles a motor que componen la flota municipal de l’Ajuntament i de les empreses Aigües de Mataró, SA i Pumsa (exp. 230/2018)

9 Aprovació de la despesa de subministrament d’ energia elèctrica de l’ Ajuntament per l’any 2019. (exp. 40/2012)

10 Aprovació de la despesa de subministrament d’ energia calorífica de l’ Ajuntament per l’any 2019 (exp.1/2012).

11 Adjudicar la contractació de les obres del projecte executiu d’actuacions de manteniment i millora de les voreres de la via pública a favor de TEBANCAT SL, per un import de 279.966,22 €, IVA no inclòs.

12 Adjudicar la contractació del servei de transport escolar, activitats educatives subvencionades i altres trasllats, a favor de Autocars Calella, SL.

13 Adjudicar la contractació del servei pel desenvolupament de nous mòduls de l’aplicació Sigma i altres aplicacions menors en Oracle Apex, a favor de Tecnica 24 Software y Servicios, SL., per l’import de 43.000 euros, IVA no inclòs.


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

14 Proposta d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de 2018.


CIM DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

-Servei d’Espais Públics-

15 Ratificar el decret núm. 10239/2018, de data 4 de desembre de 2018, en el que s’aprovava inicialment el “Projecte de renovació de l’enllumenat dels quadres BA-BB” per un import de 277.146,42€ IVA inclòs

16 Ratificar el decret núm. 10242/2018, de data 4 de desembre de 2018, en el que s’aprovava inicialment el “Projecte de renovació de l’enllumenat dels quadres EA-IP” per un import de 312.974,29€ IVA inclòs

17 Ratificar el decret núm. 10246/2018, de data 4 de desembre de 2018, en el que s’aprovava inicialment el “Projecte de renovació de l’enllumenat dels quadres B-C-D-E-EM-F-G” per un import de 734.946,33€ IVA inclòs.

18 Ratificar el decret núm. 10328/2018, de data 4 de desembre de 2018, en el que s’aprovava inicialment el “Projecte de renovació de l’enllumenat dels quadres OS-OX” per un import de 305.288,48€ IVA inclòs.

19 Ratificar el decret núm. 10240/2018, de data 4 de desembre de 2018, en el que s’aprovava inicialment el “Projecte de renovació de l’enllumenat dels quadres AR-AT-AU-AV-AX-II-OH” per un import de 766.742,41€ IVA inclòs


PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.


ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans

20 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per PTB.

21 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per RGG.

22 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per OAB.

23 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per XMO.

 

Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern
Juan Carlos Jerez Antequera
 
En dono fe,
La Lletrada del Servei p.d.
Flors Bastús Vila