Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió Extraodinària de (25 /07/2018)

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió Extraodinària de (25 /07/2018)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntaqment de Mataró

Ordre del dia

DECRET
6755/2018 de 20 de juliol
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local Extraodinària sessió de 25 de juliol de 2018.
Òrgan: Alcaldia


Dia: dimecres 25 de juliol 2018
Hora: 10:00 hores
Lloc: Sala dels Lleons

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 16 de juliol de 2018.


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

- Servei de Gestió Econòmica-

3 Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària corresponent al segon trimestre de l’exercici 2018.


-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de 6 vehicles nous per a la renovació de la flota de la Direcció del Servei d’Espais Públics i Equipaments Municipals, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 119.173,56 euros, IVA no inclòs.

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, de l’actualització de la telefonia IP corporativa de l’Ajuntament de Mataró, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 74.000 euros, IVA no inclòs.


6 Adjudicació de les obres de reforma de l’edifici del Cafè Nou .

7 Adjudicació del servei d’atenció als infants en les escoles bressol municipals.


CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL


-Igualtat i Ciutadania-

8 Pla de Convivència de Mataró 2020-2022.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT


-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

9 Aprovació inicial del Pla de millora urbana del sector Maresme-Toló.

10 Aprovació inicial dels Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del sector 05 Maresme-Toló


CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC


-Servei d’Espais Públics-

11 Aprovació inicial del Projecte executiu: Millora de l’accessibilitat i vialitat dels polígons d’activitat econòmica de ponent al terme municipal de Mataró, per un import de 1.155,867,00 euros (IVA inclòs).

12 Aprovació inicial del Projecte de renovació de l’enllumenat públic dels quadres BN, BO, CJ, CK, CL i HE, per un import de 300.000,00 euros (IVA inclòs

13 Aprovació definitiva del Projecte d’urbanització del parc de la ronda Bellavista.
 

-Servei d’Equipaments Muncipals-

14 Aprovació inicial del Projecte executiu per l’adequació de la planta baixa de l’edifici de La Presó, per activar el seu ús com a nou Espai de les Arts (Fase 1), per un import de 325.000,00 euros (IVA inclòs).

 

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació-

15 Donar compliment al contingut de la sentència de 26 de juny de 2018, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 10 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 361/17-E contra la resolució formulada per Decret núm. 6106/2017 de 30 de juny, de la Regidora delegada de Via Pública.


PRECS I PREGUNTES

 

L'Alcalde
David Bote Paz
En dono fe,


El Secretari General
Manuel Monfort Pastor