Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de maig (10/05/2018)

Escoltar

Ple municipal ordinari de maig (10/05/2018)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
4120/2018 de 7 de maig
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 10 de maig de 2018
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 10 de maig de 2018, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de a sessió ordinària del dia 12 d’abril de 2018.


2 DESPATX OFICIAL
 

DICTAMENS

ALCALDIA

3 Presentació dels Informes anuals del Defensor del Ciutadà de Mataró anys 2016 i 2017.

4 Aprovar la modificació de designa de representants de l’ajuntament de Mataró en el Consorci Gestió Integral Aigües de Catalunya.

5 Donar compte del Decret de l’Alcaldia 4062/2018 de 7 de maig, de nomenament representants municipals en entitats privades.

 

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica
6 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, corresponent al primet trimestre de l’exercici 2018

7 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el Ministeri al juny del 2012, corresponent al primer trimestre de l’exercici 2018.


Servei d’Ingressos
8 Aprovació dels preus públics de la Direcció d'Ensenyament per al curs 2018-2019.

9 Aprovació dels preus públics de la Direcció de Cultura per al curs 2018-2019.

 

CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge
10 Rectificació àmbit de la suspensió de llicències en motiu de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació relatiu als paràmetres de condicions d’ús de les activitats industrials i terciàries.

11 Ratificar el decret d’alcaldia de canvi de nomenament del membre designat pel grup municipal del PP, en el Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró.

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

12 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per la creació d’una beca en memòria d’en Terri de Mataró.

13 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal que l’ajuntament de Mataró facilitti un suport alternatiu a la tanca del Parc Vell de Mataró pels anuncis de les entitats

14 Proposta de resolució que presenten els grups municipals de VOLEMataró i la CUP per impulsar una carta de compromís amb l’habitatge social.

15 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per garantir la neutralitat dels actes organitzats pel Consistori.

16 Proposta dfe Resolució que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa de suport al dret a morir dignament.

17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la millora de la promoció museística de la ciutat.

18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per a la promoció de l’artesania i la recuperació dels oficis perduts al municipi.


PRECS I PREGUNTES

19 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES en relació al contracte de manteniment i millora de les voreres a la via pública.

20 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el projecte de l’Espai de les Arts.

21 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía a fi que aquest ajuntament informi sobre les tasques de coordinació que realitza en el marc de NOVA ESCOLA XXI, d'acord amb les revelacions sorgides de la lectura de l'agenda personal i manuscrita del Sr. Josep Maria Jové (Secretari general de la vicepresidència, Economia i Hisenda del Govern del Sr . Puigdemont)

22 Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró respecte a la zona polivalent de Cerdanyola i els seus usos vers el barri.

23 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la zona d’oci del Pla d’en Boet.

24 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la corresponsalia de Televisió de Catalunya a les comarques del Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental a Mataró.

25 Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró respecte a l’obertura dels patis oberts a la ciutadania.

26 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre l’obertura del pati de l’escola Angeleta Ferrer.

27 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè es tingui una especial cura amb els espais habilitats per a gossos sense lligar “correcans”.

28 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per què es faci l’homenatge a les víctimes de la banda terrorista ETA prevista fa anys.

29 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre els nomenament regidors oposició per fer de jurat al concurs d’idees del Pla d’Impuls del Centre.

30 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre l’aparcament al Passeig Marítim.

L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor