Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de setembre (06/09/2018)

Escoltar

Ple municipal ordinari de setembre (06/09/2018)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
7500/2018 de 3 de setembre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 6 de setembre de 2018
Òrgan: Alcaldia


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 6 de setembre de 2018, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següentORDRE DEL DIA

 

1. Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 5 de juliol de 2018 


2. DESPATX OFICIAL

DICTAMENS

ALCALDIA

3. Donar compte Decret de l’Alcaldia núm. 6239/2018 de 6 de juliol, de modificació Tinents d’Alcalde.

4. Donar compte Decret de l’Alcaldia núm. 6240/2018 de 6 de juliol, de modificació composició Junta de Govern Local.

5. Donar compte Decret de l’Alcaldia núm. 6241/2018 de 6 de juliol, de reordenació de les delegacions de competències a regidors delegats.

6. Aprovar la modificació en la composició de les Comissions Informatives Municipals.

7. Designar representant del grup municipal VOLEMataró en la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.

8. Canvi de representant del grup municipal VOLEMataró en el Consell d’Administració de l’EPE Parc Tecnocampus Mataró.


CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS


Servei de Gestió Econòmica

9. Aprovació de l’operació de préstec a llarg termini d’import màxim 11.032.150,78 euros, amb destí a finançar diverses inversions del pressupost 2018.

10. Modificació pressupost 2018, Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals.

11. Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, corresponent al segon trimestre de l’exercici 2018.


Direcció de Recursos Humans

12. Proposta de modificació de la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró de l’any 2018

13. Proposta de Modificació d’un article del Text Únic dels Acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari i del Text Únic dels Acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal laboral.


CIM DE SERVEIS A LES PERSONES
Direcció de Cultura

14. Acceptació donació del Fons de la Fundació Jaume Vilaseca.


CIM D’ACCIÓ SOCIAL
Servei d’igualtat i Ciutadania

15. Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de 25-7-2018 relatiu a l’aprovació del Pla de Convivència per a Mataró 2018-2022.

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

16. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per pal•liar i donar suport a les famílies que estan patint desnonaments a Mataró.


17. Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de la CUP, CIU, ERC-MES i ICV-EUiA, amb el suport del grup municipal de VOLEMataró i les regidores no adscrites, sobre el dret a l’empadronament sense domicili fix.

18. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’estat i la qualitat de la biodiversitat al nostre entorn.
 

 

PRECS I PREGUNTES

19. Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa sobre el canvi d’ubicació del “Tast de Jazz” que fins ara es celebrava al Clos Arqueològic de Torre Llauder.

20. Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre la construcció d’una pista d’eskate per la gent jove de Cerdanyola en el parc en construcció de Bellavista.

21. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el cost dels elements que s’han canviat a la Ronda Alfons XII (actual Ronda de la República).

22. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre les obres a la ciutat, per exemple, a la Via Sèrgia.

23. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre projectes de medi ambient, gestió aigua i renovables.

24. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la conscienciació ciutadana sobre reciclatge.

25. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES perquè es creï un procés participatiu per repensar la Festa Major de les Santes.

26. Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre els contenidors soterrats.

27. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la situació dels socorristes que treballen a les nostres platges.

28. Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre la piara de jabalies.

29. Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre l’estat de manteniment de les voreres i carrers de la ciutat.

30. Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre el portal de transparència i propostes de resolució.

 

31. Prec que presenta la regidora no adscrita, Anna Ma. Caballero, per la dotació d’aparells de teleassistència a tots els usuaris que ho requereixin.

32. Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la situació d’alguns treballadors de FCC a Mataró.L'Alcalde
David Bote

 
En dono fe,

El Secretari General
Manuel Monfort Pastor