Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Presidència, Bona Governança i Reptes Mataró (07/11/2019)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Presidència, Bona Governança i Reptes Mataró (07/11/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions del Carreró
Organisme

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta número 3 de la sessió ordinària del dia 10 d’octubre i l’ acta número 4 de la sessió extraordinària del dia 21 d’octubre.

2. Despatx Oficial

3. Donar compte dels decrets signats de l’Àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia Mataró.

4. Línies d’actuació

4.1 Proposta de justificació i control de les aportacions econòmiques als grups municipals

5. Propostes a la Junta

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.1 Donar compte de l’informe d’execució pressupostària corresponent al 3r trimestre de l’exercici 2019

SERVEI D’INGRESSOS

5.2 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona,en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 323/2015-C, interposat per MFB contra el decret número 5038/2015, que resol desestimar el recurs de reposició interposat contra diverses liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

5.3 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 399/2015-B, interposat per ESF contra el decret número 6325/2015, que resol desestimar el recurs de reposició interposat contra diverses liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

5.4 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 360/2017-A, interposat per MEPM contra el decret número 6338/2017, que resol desestimar el recurs de reposició interposat contra diverses liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

5.5 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, Ajuntament de Mataró La Riera, 48 www.mataro.cat Text de peu de pag. 2 en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 56/2018-F, interposat per LMS contra el decret número 10334/2017, que resol desestimar el recurs de reposició interposat contra diverses liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

5.6 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 130/2018-V, interposat per JCF i OCF contra els decrets número 474 i 475/2018, que resolen desestimar els recursos de reposició interposats contra diverses liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

5.7 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 250/2018-A, interposat per MPMP contra el decret número 2955/2018, que resol desestimar el recurs de reposició interposat contra diverses liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

5.8 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 466/2018-B, interposat per ABL, ABL i DBL contra els decrets número 7730, 7731 i 7334/2018, que resolen desestimar els recursos de reposició interposats contra diverses liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

5.9 Donar-se per assabentada de la Sentència número 219/2019, de 17 d’octubre de 2019, dictada pelJutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 59/2016 A3, interposat pel Sr. MGJ contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver caigut a la via pública.

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.10 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació,mitjançant procediment obert, del subministrament d’ equipament informàtic i llicències d’ofimàtica, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 268.600,00 euros, IVA no inclòs, per la durada del contracte (Exp. 44397/2019).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

5.11 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per CPG.

5.12 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per AFCB.

5.13 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per AGJ.

5.14 Declaració de segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JMN.

6. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

6.1 Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al tercer trimestre del 2019

6.2 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al seguiment del 3r trimestre 2019 del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el Ministeri al juny de 2012 i aprovada la seva revisió pel Ple del 25 de setembre de 2013

 


La secretària
Immaculada Pruna