Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Presidència, Bona Governança i Reptes Mataró (28/11/2019)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Presidència, Bona Governança i Reptes Mataró (28/11/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions del Carreró
Organisme

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta número 6 de la sessió ordinària del dia 21 de novembre.

2. Donar compte dels decrets signats de l´Àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia Mataró.

3. Línies d’actuació

4. Propostes a la Junta de Govern

SERVEI DE SECRETARIA

4.1 Donar compliment de la Sentència número 231/2019, de 14 d’octubre, dictada en el Procediment abreujat núm. 418/2018-BY, que estima íntegrament el recurs interposat per la senyora LGA, contra el decret núm. 7433/2018, de 31 d’agost, del regidor delegat de Serveis Centrals, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels danys patits a conseqüència d’una caiguda a la via pública.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI D’INGRESSOS

4.2 Donar compliment a la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, que estima el recurs interposat per AFF contra la denegació de la petició d'inici del procediment de revisió d'actes nuls de ple dret de dues liquidacions de l'IIVTNU.

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.3 Aprovar l’adquisició del local ubicat a la Plaça de la Pepa Maca, núm. 7, mitjançant l’exercici del dret d’opció de compra a PUMSA.

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.1 Aprovació d’ una aportació a PUMSA per compensar resultats negatius d’exercicis anteriors mitjançant la cancel·lació del saldo pendent dels préstecs participatius.

5.2 Acceptar la transmissió de quatre immobles de PUMSA en concepte de dació en pagament a l’Ajuntament.

SERVEI D’INGRESSOS

5.3 Aprovació de la modificació de les tarifes del servei d'autotaxis de Mataró per a l'exercici 2020.

6. Precs i preguntes


La secretària
Immaculada Pruna