Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Presidència, Bona Governança i Reptes Mataró (29/08/2019)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Presidència, Bona Governança i Reptes Mataró (29/08/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions. El Carreró
Organisme

Ordre del dia

1. Donar compte dels decrets signats de l’Àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia

2. Línies d’actuació

3. Propostes a la Junta

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

3.1 Donar-se per assabentada de la sentencia número 156/2019 d’1 de juliol de 2019, dictada pel jutjatc ontenciós administratiu número 12 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 349/2018, en el recurs interposat per la senyora JCU.

3.2 Donar-se per assabentada de la sentencia número 156/2019 de 13 de juny de 2019, dictada pel jutjat contenció administratiu número 14 de Barcelona, en el procediement abreujat núm. 294/2018-a, en el recurs interposat per la senyora MCBV.

3.3 Donar-se per assabentada de la sentencia de l’audiència provincial de Barcelona (civil) número 29/2019,dictada a l’apel·lació núm. 593/2017 e, en el recurs interposat per unipark 2000 sl, RJA, asemas (mutua de seguros i reaseguros).

3.4 Donar compliment de la sentència 174/2019 de 23 de juliol 2019, dictada en un procediment abreujat 82/2018 en el recurs interposat pel senyor EHB, contra reclamació d’indemnització per danys i perjudicis per la difusió, publicació i utilització de la seva imatge.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

3.5 Donar compte de l’Informe d’execució pressupostària corresponent al segon trimestre de l’exercici 2019.

3.6 Aprovar l’adquisició, a títol onerós, d’un habitatge situat a Mataró amb referència cadastral 2392330DF5929S0010YB, del què és titular l’entitat FORFAR INVESTMENT 21, SL.

3.7 Aprovar l’adquisició, a títol onerós, d’un habitatge situat a Mataró amb referència cadastral 2287507DF5928N0008WL, del què és titular l’entitat CORK INVESTMENT 21, SLU.

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

3.8 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació,mitjançant procediment obert, de l’acord marc del servei d’impressió de desplegables i cartells, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 155.916,04 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte (Exp. 15980/2019).

4. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.1 Ratificació del Decret 6112/2019, de 19 de juliol, d’Alcaldia, pel qual s’aprova la pròrroga del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, wc públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Pumsa, Mataró Audiovisual i Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró (Exp. 17282/2019).

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.2 Donar compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust 2013-2023, corresponent al segon trimestre 2019.

4.3 Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al segon trimestre del 2019.

4.4 Aprovar la modificació dels acords plenaris adoptats en sessió de data 7 de febrer de 2019, corresponents a la cessió de domini de la finca situada a la Ronda Rafael Estrany 52 de Mataró a favor de la Generalitat de Catalunya per a la construcció de l’Institut de les Cinc Sènies.

5. Precs i preguntes


La secretària
Immaculada Pruna Ribas