Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica (02/05/2019)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica (02/05/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta número 11 de la sessió ordinària del dia 17/04/2019.

2. Línies d’actuació

DIRECCIÓ D´OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

2.1 Acceptació de la subvenció del programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020 de la Diputació de Barcelona

2.2 Notificació de la subvenció de la 2a edició del programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020 de la Diputació de Barcelona

3. Donar compte dels decrets signats

4. Propostes a la Junta

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.1 Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària corresponent al primer trimestre de l’exercici 2019

4.2 Aprovar la modificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 28/12/2018 d’adquisició de béns immobles, titularitat de PUMSA, en contraprestació a l’ajut de caixa atorgat per l’Ajuntament de Mataró a favor de la societat municipal

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran el servei postal de lliurament de notificacions administratives de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Pumsa i Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, i adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat, a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: fins a 138.993,60 €, IVA no inclòs, per l’any de durada inicial del contracte. (Exp.14270/2019).

SERVEI D’INGRESSOS

4.4 Donar compliment a la sentència de data 2 d'abril de 2019, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat per JARC contra un decret de desestimació de recurs de reposició contra liquidació de l'IIVTNU (431/2017-F).

4.5 Donar compliment a la sentència de data 25 de març de 2019, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat per Aliseda, SAU contra un decret d'inadmissió a tràmit de petició d'inici de procediment de revisió d'una liquidació de l'IIVTNU (245/2018-D).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

4.6 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MCRM.

4.7 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per ESB.

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.1 Aprovació per part del Ple de les Instruccions de control intern de la gestió econòmica de l’Ajuntament i de les entitats dependents.

5.2 Informació trimestral de la morositat corresponent al primer trimestre de l’exercici 2019

5.3 Donar compte del Seguiment del primer trimestre 2019 del Pla d'Ajust.

5.4 Aprovació de la concertació de l’operació de préstec a llarg termini, d’import màxim 14.910.011,56€, amb destí a finançar diverses inversions del pressupost 2019.

SERVEI D’INGRESSOS

5.6 Aprovació dels preus públics de Cultura per al curs 2019-2020

5.7 Aprovació dels preus públics d'Ensenyament per al curs 2019-2020

6. Precs i preguntes


La secretària
Immaculada Pruna Ribas