Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (07/05/2019)

Escoltar

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (07/05/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 10
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta corresponent a la reunió del consell d’administració del dia 26 de març de 2019.

2. En relació a les obres relatives al Projecte d’Urbanització del PMU EL RENGLE, illa 2 Zona verda:

a) Aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació de les obres.
b) Aprovar el plec de clàusules particulars i l’Annex de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.
c) Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.
d) Delegació de competències per l’adjudicació del present contracte.

3. En relació al subministrament per l’adquisició d’uniformes pel personal dels serveis de zona blava, grua i aparcaments, gestionats per PUMSA:

a) Aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació de les obres.
b) Aprovar el plec de clàusules particulars i l’Annex de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.
c) Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.
d) Delegació de competències per l’adjudicació del present contracte.

4. Proposta adjudicació de les obres d’electrificació de la fase 1 de laUA-89 ERNEST LLUCH.

5. Proposta adjudicació de les obres del projecte d’urbanització del Pla Parcial El Rengle. Fase 3. Plantació d’arbrat.

6. Proposta aprovació/ratificació de la modificació del contracte adjudicat a VIALITAT I SERVEIS SLU relatiu a les obres de modificació del projecte d’urbanització de la UA-84 Eix Herrera-Escorxador. Polígon 1. Lot 1 Urbanització.

7. Proposta aprovació de la pròrroga d’adhesió al contracte de neteja adjudicat per l’Ajuntament de Mataró a favor de SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA SA.

8. Proposta delegació de competències per l’adjudicació de diversos concursos que estan en fase de tramitació.

9. Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.

10. Informació relativa a altres temes d’interès.

11. Nomenament d’Interventors d’acta.

12. Sobrevinguts.

13. Precs i preguntes.

 

President del Consell d’Administració
Juan Carlos Jerez Antequera