Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern de Local (11/2/2019)

Escoltar

Junta de Govern de Local (11/2/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: dilluns 11 de febrer
Hora: a les 14:30 h

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 11 de febrer de 2019, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 28/01/2019

2 DESPATX OFICIAL

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, de les obres del projecte executiu de la construcció d’una pista polivalent per a usos esportius i cívics al barri de Cerdanyola, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 760.206,49 euros, IVA no inclòs. (Exp. 3825/2019).

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del servei de mediació i suport a l’àmbit comunitari de l'Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 749.232,06 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. (Exp. 2166/2019)

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, de les obres del projecte executiu per l’adequació de la planta baixa de l’edifici de La Presó pel seu ús com a Nou Espai de les Arts (Fase1) , per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 268.595,05 euros, IVA no inclòs. (Exp. 3801/2019)

CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

6 Donar-se per assabentats de la Providència del Tribunal Suprem que inadmet a tràmit el recurs de cassació núm. 5980/2017, interposat per l’Ajuntament en relació a la Modificació puntual del Pla General de la Illa Fàbregas i de Caralt, exp. 2019/000001535 (MPG-78 Annex V).

7 Donar-se per assabentats de la Providència del Tribunal Suprem que inadmet a tràmit el recurs de cassació núm. 5969/2017, interposat per l’Ajuntament en relació a la Modificació del Pla especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, que afecta a l’article 28 de la Normativa, exp. 2019/000001539 (PE-10 Annex XXVII bis).

8 Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 1052/2018 del TSJC, que estima el recurs núm. 239/2014 interposat contra la Modificació puntual del Pla general sector El Sorrall, exp. 2019/000001567 (MPG-74).

Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla de millora urbana PMU-04d per a la implantació del nou CAP Cirera Molins, exp. 2019/000001568 (PMU-04d Annex IV).

10 Aprovació inicial de la Modificació de la Fitxa 48 del Pla especial d’Equipaments Mataró Nord per a la implantació del nou CAP Cirera Molins, exp. 2019/000001548 (PE-24 Annex IV).

11 Aprovació inicial de l’Estudi de detall d’ordenació volumètrica del solar del c. del Tennis, 33, exp. 2019/000001550 (ED-174).

12 Aprovació inicial de l’Estudi de detall del carrer Altafulla 62-64, exp. 2019/000001095 (ED-175).


PRECS I PREGUNTES

 

Alcalde,
David Bote Paz