Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern de Local (11/3/2019)

Escoltar

Junta de Govern de Local (11/3/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: dilluns 11 de març
Hora: a les 14:30 h

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 11 de març de 2019, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 25 de febrer de 2019

2 DESPATX OFICIAL

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

Aprovar la relació de factures amb data de l'exercici 2018, que han entrat en el registre general en l'exercici 2019.

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Adjudicació de la contractació dels treballs de millora de l’accessibilitat i viabilitat dels polígons d’activitat econòmica de ponent del terme municipal de Mataró.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5 Donar compte de la sentència 6781/2018 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Carme Espriu Fernández).

6 Donar-se per assabentat del Decret núm. 56/2018, dictat en data 21 de juny de 2018 pel Jutjat contenciós administratiu número 17 de Barcelona, que disposa tenir per desistida la part recurrent J.M.F.P. i declara l’acabament del procediment).

7 Pròrroga pla d'igualtat de l'ajuntament de Mataró.

SECRETARIA GENERAL

8 Donar-se per assabentada de la sentencia número 286/2018 de 3 de desembre, del jutjat contenciós administratiu n. 15 de barcelona, dictada en el procediment abreujat núm. 153/2018 en el recurs interposat per senyora LNP.

9 Donar-se per assabentada de la providència de data 17 de gener de 2019 de la secció 1. de la sala contenciosa administrativa del tribunal suprem que acorda la inadmisió a tràmit del recurs de cassació n. 1813/2018, interposat per vodafone España.

10 Donar-se per assabentada de la sentencia número 21/2019 de 22 de gener de 2019, dictada en el procediment abreujat núm. 279/2018-a pel jutjat contenciós administratiu n 3 de barcelona en el recurs interposat per senyora A.P.N.

11 Donar-se per assabentada de la sentencia número 47/2019 de 14 de febrer de 2019, dictada en el procediment abreujat núm. 340/2017-e pel jutjat contenciós administratiu núm. 11de barcelona en el recurs interposat per senyora L.G.V.

12 Donar compliment de la sentencia número 156/2018 de 28 de juny, dictada en el procediment ordinari núm. 246/2016 en el recurs interposat pel senyor J.C.G.U, contra el decret 3718/2016 de 18 de maig.

13 Donar-se per assabentada de la providència de data 10 de gener de 2019 de la secció 1.de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem que acorda la inadmissió a tràmit del recurs de Cassassió n.3719/2018, interposat per I.R.R.

14 Donar-se per assabentada de la providència de data 21 de febrer de 2019 de la secció 1. de la sala contenciosa administrativa del tribunal suprem, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs de cassació n.3445/2018, interposat per vodafone españa SA.

-Servei d’Estratègia i Governança-

15 Protocol d’elaboració de cartes de serveis de l’ Ajuntament de Mataró i Carta de Serveis del Servei Públic de Consum

DIRECCIÓ D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

16 Pla de promoció de ciutat

CIM DE SERVEIS A LES PERSONES

17 Acceptació subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona al projecte Cafè Nou dins els Eixos prioritaris 4 i 6 del FEDER 2014-2020.

CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

-Llicències, Disciplina i Activitats-

18 Donar compliment de la Sentència ferma del jutjat contenciós administratiu 8 de Barcelona en recurs ordinari 7/2016 que declara anul·lada i deixada sense efecte la condició de disponibilitat de la llicència municipal d’obres atorgada per la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar entremitgeres del carrer Camí Ral 306.

19 Donar-se per assabentats de la de la sentència del Jutjat contenciós administratiu 16 de Barcelona de 13 de juny de 2018 (recurs 547/2010 B1), que desestima el recurs ordinari interposat per Asociacion Oikos Ambiental contra de la resolució administrativa impugnada, sense costes.

-Desenvolupament Sostenible-

20 Aprovar inicialment la revisió del Pla d’Acció en matèria de contaminació Acústica de Mataró.


PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-

21 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per PCG

22 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MJP

23 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per LGD

24 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per LSS

25 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JMN

 

Alcalde,
David Bote Paz