Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (02/09/2019)

Escoltar

Junta de Govern Local (02/09/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
La Junta de Govern Local

Ordre del dia

1 Constitució de la Junta de Govern Local.

2 DESPATX OFICIAL

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica

3 Donar compte de l´ Informe d’execució pressupostària corresponent al segon trimestre de l’exercici 2019.

4 Aprovar l´adquisició, a títol onerós, d’un habitatge situat a Mataró amb referència cadastral 2392330DF5929S0010YB, del què és titular l’entitat FORFAR INVESTMENT 21, SL.

5 Aprovar l’adquisició, a títol onerós, d’un habitatge situat a Mataró amb referència cadastral 2287507DF5928N0008WL, del què és titular l’entitat CORK INVESTMENT 21, SLU.

-Servei de Compres i Contractacions-

6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la con tractació,mitjançant procediment obert, de l’ acord marc del servei d’impressió de desplegables i cartells, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 155.916,04 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte (Exp. 15980/2019).

1 SECRETARIA GENERAL

7 Donar-se per assabentada de la sentencia número 156/2019 d’ 1 de juliol de 2019, dictada pel jutjatcontenciós administratiu número 12 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 349/2018, en el recurs interposat per la senyora JCU.

8 Donar-se per assabentada de la sentencia número 156/2019 de 13 de juny de 2019, dictada pel jutjatcontenció administratiu número 14 de Barcelona, en el procediement abreujat núm. 294/2018-a, en el recurs interposat per la senyora MCBV.

9 Donar-se per assabentada de la sentencia de l¿audiència provincial de barcelona (civil) número 29/2019,dictada a l'apel·lació núm. 593/2017 e, en el recurs interposat per unipark 2000 sl, RJA, asemas (mutua de seguros i reaseguros).

10 Donar compliment de la sentència 174/2019 de 23 de juliol 2019, dictada en un procedi ment Abreujat 82/2018 en el recurs interposat pel senyor EHB, contra reclamació d’indemni tzació per danys i perjudicis per la difusió, publicació i utilització de la seva imatge.

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC

DIRECCIÓ D’URBANISME I PATRIMONI

-Urbanisme i Patrimoni

11 Donar-se per assabentats de la Interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el incident d’execució de sentència, en recurs núm. 358/2009, interposat contra el Pla de millora urbana 06, a l’àmbit de l’illa Fàbregas i de Caralt.

12 Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 675/2019 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estima el recurs núm. 132/2015, interposat contra la Modificació puntual del Pla general d’ordenació relativa a la UA-87 entorns carrer Biada.

13 Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 210/2019 del Jutjat Contenciós Adminis tratiu núm. 11 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 208/2016, interposat contra la presumpta ocupació de fet d’una finca del sector El Sorrall.

PRECS I PREGUNTES


L’Alcalde,
David Bote Paz