Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (06/05/2019)

Escoltar

Junta de Govern Local (06/05/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 24 d’abril de 2019.

2 DESPATX OFICIAL

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica

3 Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària corresponent al primer trimestre de l’exercici 2019.
4 Aprovar la modificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 28/12/2018 d’adquisició de béns immobles, titularitat de PUMSA, en contraprestació a l’ajut de caixa atorgat per l’Ajuntament de Mataró a favor de la societat municipal.

-Servei de Compres i Contractacions-

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran el servei postal de lliurament de notificacions administratives de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Pumsa i Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, i adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat, a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA.
Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: fins a 138.993,60 €, IVA no inclòs.

6 Adjudicar a favor de CIVIL STONE SLU. la contractació de les obres del projecte executiu d’adequació de la planta baixa de l’edifici de La Presó pel seu ús com a Nou Espai de les Arts (Fase I), per un import de 246.970,03€, IVA no inclòs.

-Servei d’ingressos-

7 Donar compliment a la sentència de data 2 d'abril de 2019, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat per JARC contra un decret de desestimació de recurs de reposició contra liquidació de l'IIVTNU (431/2017-F).

8 Donar compliment a la sentència de data 25 de març de 2019, del Jutjat Contenciós Adminis tratiu núm. 4 de Barcelona, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat per Aliseda, SAU contra un decret d'inadmissió a tràmit de petició d'inici de procediment de revisió d'una liquidació de l'IIVTNU (245/2018-D).

CIM D’ACCIÓ SOCIAL

-Habitatge-

9 Aprovació de les bases particulars de la convocatòria de subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis d’ús residencial a Mataró per al 2019

CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

10 Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla especial d’Equipaments Mataró– Nord per l’ampliació del CAP Rocafonda i trasllat de pistes de petanca.

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-

11 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MCRM.

12 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per ESB.


L’Alcalde,
David Bote Paz