Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (10/12/2019)

Escoltar

Junta de Govern Local (10/12/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament
Organisme
La Junta de Govern Local

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 10 de desembre de 2019, a les 13:00 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 25/11/2019

2 DESPATX OFICIAL

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d’Ingressos-

3 Donar compliment a la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, que estima el recurs interposat per AFF contra la denegació de la petició d'inici del procediment de revisió d'actes nuls de ple dret de dues liquidacions de l'IIVTNU.

-Servei de Gestió Econòmica-

4 Aprovar l’adquisició del local ubicat a la Plaça de la Pepa Maca, núm. 7, mitjançant l’exercici del dret d’opció de compra a PUMSA.

-Servei de Compres i Contractacions-

5 Adjudicar la contractació del servei de monitoratge per al suport a l’estudi d’acord amb el Pla Educatiu d’Entorn de Mataró a favor de FUNDACIO PIA AUTONOMA INSTITUT PERE TARRES D'EDUCACIO EN L'ESPLAI, per un total de 73.570,98 € exempt d’IVA.

6 Iniciar l’expedient de contractació del subministrament i instal·lació de càmeres per al control d’incidències al polígon industrial Pla d’en Boet i a l’aparcament al Parc de Rocafonda, per un import fixat com a màxim per a  l’adjudicació del contracte de fins a 276.751,25 euros, IVA no inclòs.

-Servei de Secretaria-

7 Donar compliment de la Sentència número 231/2019, de 14 d’octubre, dictada en el Procediment abreujat núm. 418/2018-BY, que estima íntegrament el recurs interposat per la senyora LGA, contra el decret núm. 7433/2018, de 31 d’agost, del regidor delegat de Serveis Centrals, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial per una caiguda a la via pública

CIM DE QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

-Servei d’Assessorament i Gestió-

8 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 271/2019, de 18 de novembre de 2019, dictada pel Jutjat Conteciós Administratiu 15 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 269/2019-D contra el decret 2257/2019, de 2 d’abril, del Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.


ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

CIM DE PRESIDÈNCIA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

-Servei de Relacions Laborals

9 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per GGR.


L’Alcalde,

David Bote Paz