Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (14/10/2019)

Escoltar

Junta de Govern Local (14/10/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
La Junta de Govern Local

Ordre del dia

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 30/09/2019

2. DESPATX OFICIAL

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Compres i Contractació

3. Iniciar l’expedient de contractació del servei de manteniment de portes automàtiques en edificis municipals, per un import fixat coma a màxim per a l’adjudicació de fins a 39.870,00 euros IVA no inclòs, pel dos anys de durada inicial del contracte.

4. Iniciar l’expedient de contractació del servei de manteniment d’alarmes d’intrusió, incendis i evacuació en edificis municipals, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 269.350,00 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ

-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica-

5. Donar compte de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la qual s’estima el recurs de suplicació interposat per l’Ajuntament de Mataró i revoca la sentència dictada pel Jutjat Social 2 de Mataró i desestima la demanda inicial de GBP.

6. Donar compte de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la qual s’estima parcialment el recurs de suplicació interposat per l’Ajuntament de Mataró i estima parcialment la demanda interposada per NRV.

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

CIM DE QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

-Servei d’Assessorament, Gestió -

7. Aprovar la imposició de sancions a A.M.C per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

8. Aprovar la imposició de sancions a H.M.M.C per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

9. Aprovar la imposició de sancions a S.T.V per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

10. Aprovar la imposició de sancions a J.R.D per la comissió infraccions greus i una de molt greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos

11. Revocar l’acord de la Junta de Govern Local, de 25 de febrer de 2019, que resol la imposició de diverses sancions a J.R.L, per infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos, perquè no es va tenir en compte la declaració de responsabilitat i de pagament voluntari presentada amb anterioritat per la interessada ( Expedient 291/18 )


L'Alcalde,
David Bote Paz