Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (20/05/2019)

Escoltar

Junta de Govern Local (20/05/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc 6 de maig de 2019.

2 DESPATX OFICIAL

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran el servei de manteniment de portes automàtiques en edificis municipals, i adjudicació mitjançant procediment obert, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 29.870,00€, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. (Exp.18615/2019).

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contrac tació, mitjançant procediment obert simplificat, de les obres del projecte executiu de la reforma i ampliació de l’equipament cívic a la pista poliesportiva del Palau, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 177.685,59 euros, IVA no inclòs. (Exp.18581/2019).

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de vestuari dels grups d’oficis del Servei d’ Espais Públics , per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del con tracte de fins a 67.978,50 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte (Exp.19361/2019).

6 Subministrament de dues furgonetes elèctriques i dos camions pel Servei d’Espais Públics, a través dels acord marcs de l’Associació Catalana de Municipis. (Exp. 21866/2019).

7 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran els serveis de docència de les arts escèniques, i adjudicació mitjançant procediment obert, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 360.206,00€, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. (Exp.19360/2019).

8 Adjudicar la contractació del servei de càrrega i descàrrega de materials de suport a les activitats de l’Ajuntament a favor de l’Associació Centre de Formació i Prevenció.

CIM DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

-Assessorament, Gestió i Planificació-

9 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 110/2019, de 30 d’abril, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 229/2018-BR contra la resolució de data 3 d’abril de 2018.

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic-

10 Aprovar la imposició de sancions a A.F.S.B per la comissió d’una infracció greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

11 Aprovar la imposició de sancions a A.E.G. per la comissió d’una infracció molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

12 Aprovació de l’acta de la present sessió.


L’Alcalde,
David Bote Paz