Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (25/03/2019)

Escoltar

Junta de Govern Local (25/03/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc l’11 de març de 2019.
 
2 DESPATX OFICIAL
 
CIM  DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
-Servei de Gestió Econòmica
 
3 Aprovar l’adquisició directa de l’immoble amb referencia cadastral número 4102402DG5040S0003XW en el marc del Decret llei 1/2015 de 24 de març.
 
4 Aprovar l’adquisició directa de l’immoble amb referencia cadastral número 4598602DF5949N0016IE en el marc del Decret llei 1/2015 de 24 de març.
 
-Servei de Compres i Contractacions-
 
5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, del servei postal ordinari per l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Pumsa i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 175.453,35 euros, IVA no inclòs, per l’ any de durada inicial del contracte. (Exp. 9109/2019).
 
6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, de les obres de renovació de l'actual paviment esportiu de la pista de l'estadi municipal d'atletisme, canvi de la       gespa artificial de la pista d'escalfament i instal·lació de barrera de protecció a la mitja lluna sud, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 497.019,09 IVA no inclòs, per de durada del contracte. (Exp. 10653/2019).
 
7 Aprovació i adjudicació de la contractació de l’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l’Ajuntament de Mataró. (exp. 2019/3264).
 
8 Inici de l’expedient de contractació dels serveis d’assistència tècnica dels espais escènics per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 126.850,00 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. (Exp.    2019/2325).
 
9 Adjudicació del subministrament d’uniformat per a la policía Local (Exp. 2019/454).
 
SECRETARIA GENERAL
 
10 Donar compliment de la sentencia número 52/2019 de 25 de febrer, dictada pel jutjat contenciós administratiu número 15 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 162/2018 interposat per M.L.S.B.
 
11 Donar compliment de la sentencia número 50/2019 de 25 de febrer, dictada pel jutjat contenciós administratiu número 15 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 232/2018.
 
DIRECCIÓ D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
 
12 Proposta aprovació Mar en valor.
 
CIM DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
 
-Servei d’Espais Públics-
 
13 Aprovació inicial del Projecte del clavegueram dels carrers Calella i Lloret de Mar, per un import de 351.739,14 euros (IVA inclòs.
 
PRECS I PREGUNTES
 
Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.
 
ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL
 
Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic
 
14 Revocar l’acord de la Junta de Govern Local, de data 24 d’abril de 2017 (expedient SJAVP-2016/00796-GP), pel qual s’imposava al J.V.N, diverses sancions per la comissió d’infraccions, en materia de gossos considerats potencialment perillosos (Expedient 2019/000007443).
 
15 Estimar les al·legacions presentades al decret d’inici per N.C.A  i declarar la finalització del procediment sancionador en matèria de gossos considerats potencialmentperillosos (Expedient 206/18).
 
-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans
 
16 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MRC.
 
17 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MBB.  
 
18 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JMRS.

 

L’Alcalde,
David Bote Paz